Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.123.440/01

(zaaknummer rechtbank Assen 359103 / EN VERZ 12-7287)

beschikking van de tweede kamer voor burgerlijke zaken van 14 juni 2013

[X],

in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van

[de minderjarige],

geboren op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de minderjarige,

verzoeker,

in eerste aanleg: verzoeker,

hierna te noemen: [X],

advocaat: mr. L.C. van der Veer, kantoorhoudende te Meppel.

Het procesverloop

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 14 maart 2013, is [X] in hoger beroep gekomen van de beschikking d.d. 17 december 2012 van de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen, hierna te noemen de kantonrechter.

Het verzoek van [X] in hoger beroep strekt - naar het hof begrijpt - ertoe om de hiervoor genoemde beschikking, hierna te noemen de beroepen beschikking, te vernietigen en alsnog aan [X] machtiging te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van [de erflater], hierna te noemen de erflater, te verwerpen.

Verzoeker heeft aan het hof te kennen gegeven dat hij geen prijs stelt op een mondelinge behandeling van het verzoek.

De beoordeling

 1. De feiten

  Aan het verzoek van [X] als oorspronkelijk verzoeker zijn de volgende feiten ten grondslag gelegd:

  (i) De erflater is geboren te [woonplaats] op [geboortedatum] en overleden te [plaats], terwijl [woonplaats] zijn laatste woonplaats was, op 7 oktober 2012.

  (ii) De minderjarige behoort tot degenen die als erfgenaam tot de nalatenschap van erflater zijn geroepen mits [X], zijn vader en wettelijk vertegenwoordiger, in privé de nalatenschap van de erflater heeft verworpen.

  (iii) Het saldo van de nalatenschap is negatief. De nalatenschap bestaat uit een negatief saldo op rekening nummer [rekeningnummer] ten belope van € 393,65 en een schuld aan de kredietmaatschappij LaSer ten belope van € 31.138,12.

 2. Met betrekking tot de grief:

  2.1 In de stellingen van [X] ligt de grief besloten dat de kantonrechter ten onrechte geen machtiging heeft verleend om de nalatenschap van de erflater te verwerpen.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT