Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/403410 / HA ZA 12-508

Vonnis van 5 juni 2013

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  ROGAM GROEP B.V.,

  gevestigd te Bergschenhoek,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  B.V. ROTTERDAMSE GARAGE- EN AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ “ROGAM”,

  gevestigd te Rotterdam,

  eiseressen in conventie,

  verweersters in reconventie,

  advocaat mr. J.P.R.C. de Jonge te Rotterdam,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  WILVICTO HOLDING B.V.,

  gevestigd te Krimpen aan den IJssel,

  gedaagde in conventie,

  eiseres in reconventie,

  advocaat mr. E.W. Spreij te Rotterdam.

  Partijen zullen hierna als volgt worden aangeduid: Rogam Groep B.V. als Rogam, B.V. Rotterdamse Garage- en Automobiel Maatschappij (rechtsopvolger onder algemene titel van [bedrijf 1]) als [bedrijf 1] en Wilvicto Holding B.V. als Wilvicto.

  Eiseressen zullen gezamenlijk Rogam c.s. genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 3 oktober 2012, alsmede de daaraan ten grondslag liggende stukken;

  - de brief van mr. Spreij d.d. 28 december 2012;

  - de conclusie van antwoord in reconventie tevens samenvatting juridische standpunten ten behoeve van de comparitie van partijen d.d. 14 januari 2013, met productie;

  - het proces-verbaal van comparitie van 14 januari 2013;

  - de brief van mr. Spreij d.d. 12 februari 2013, welke aan het proces-verbaal is gehecht.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover voor deze beslissing van belang – het navolgende vast.

  2.1. Na een korte periode van onderhandelingen hebben Rogam c.s. en Wilvicto op 30 december 2009 een ‘letter of intent’ ondertekend betreffende de overname van alle door Wilvicto gehouden aandelen in [bedrijf 1] door Rogam. In deze ‘letter of intent’ staat onder meer:

  ‘3. Het pand in Charlois wordt gehuurd voor een periode van 2 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar; (…), en ROGAM heeft het recht van koop na de 1e 2 jaar huur of eerder in overleg tussen huurder en verhuurder; (…).

  (…)

 5. In de overnamebalans (per ultimo 2009) van [bedrijf 1] zal een reorganisatie voorziening worden opgenomen van € 800.000, waarvan de lasten door de verkoper in het jaar 2009 zullen worden verwerkt.’

  2.2. Per 1 januari 2010 heeft Rogam de hiervoor bedoelde aandelen in [bedrijf 1] van Wilvicto gekocht. De aandelen zijn op 17 maart 2010 aan Rogam geleverd. In de leveringsakte, waarin Wilvicto als verkoper, Rogam als koper en [bedrijf 1] als de vennootschap wordt aangeduid, staat onder meer:

  ‘Koopsom

  Artikel 3

 6. De koopsom voor de aandelen bedraagt twee honderd vijf en vijftig duizend zes honderd tien euro (€ 255.610,00), hierna te noemen: “de koopsom”. De koopsom is gebaseerd op een eigen vermogen van de vennootschap per één januari tweeduizend tien (01-01-2010) van twee honderd drie en negentig duizend negen honderd dertien euro (€ 293.913,00), zulks met inachtneming van de nog te vormen reorganisatiereserve van drie honderd twintig duizend euro (€ 320.000,00) en de tussen verkoper en de vennootschap te verrekenen vennootschaps¬belasting. tegen vijf en twintig procent (25 %)

 7. Verkoper heeft blijkens de hierna te melden voorlopige interne cijfers van de vennootschap een schuld in rekening-courant aan de vennootschap groot vier honderd vier en negentig duizend vier honderd twee en negentig euro (€ 494.492,00), welke vermeerderd wordt met de schuld wegens te verrekenen vennootschapsbelasting ad twee honderd één en tachtig duizend zes honderd zes en negentig euro (€ 281.696,00), tezamen zeven honderd zes en zeventig duizend één honderd acht en tachtig euro (€ 776.188,00), hierna te noemen: “de schuld”. Verkoper en koper zijn overeengekomen dat de koopsom wordt voldaan door overname van een gedeelte van de schuld dat gelijk is aan de koopsom, ter uitvoering waarvan bij deze een gedeelte van de schuld dat gelijk is aan de koopsom door de koper wordt overgenomen. De vennootschap verklaart haar ingevolge artikel 155 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen aan gemelde schuldovername.

  Verkoper verleent bij deze kwijting aan koper voor de betaling van de koopsom.

 8. Indien uit de definitieve vaststelling van de jaarrekening tweeduizend negen blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap hoger of lager is dan het in lid 1 van dit artikel gemelde bedrag, zal de koopprijs dienovereenkomstig worden aangepast en voor zoveel mogelijk worden voldaan op de in het vorige lid gemelde wijze. Een eventueel verschil dat niet op de in het vorige lid gemelde wijze voldaan kan worden zal binnen veertien (14) dagen na vaststelling van de jaarrekening tweeduizend negen betaald dienen te zijn.’

  en

  ‘Garanties ten aanzien van de definitieve jaarrekening en het vermogen van de vennootschap

  Artikel 9

  (…)

 9. Uit de jaarrekening zal moeten blijken dat:

  a. het eigen vermogen van de vennootschap niet lager is dan het in lid 1 van artikel 3 gemelde bedrag. Voor zover het eigen vermogen hoger is, zal de koopprijs met het verschil verhoogd worden. Voor zover het eigen vermogen lager is, zal verkoper het verschil aan koper dienen te voldoen en wel binnen veertien dagen na vaststelling van de jaarrekening;

  b. de vennootschap een reorganisatievoorziening heeft van drie honderd twintig duizend euro (€ 320.000,00), welke volledig ten laste van de resultaten van voor één en dertig december tweeduizend negen is gebracht.

  (…)

 10. In afwijking van het vorenstaande zullen verkoper en koper voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening volgens een bij de vennootschap met het verleden consistente gedragslijn gezamenlijk bepalen hoe hoog de in de jaarrekening op te nemen voorzieningen op nieuwe en gebruikte auto’s, vervangend vervoer, garantievoorzieningen op nieuwe en gebruikte auto’s alsmede op onderdelen en accessoires dienen te zijn. Indien achteraf mocht blijken dat deze voorzieningen te hoog of te laag zijn, zal noch verkoper, noch koper daar enig recht aan kunnen ontlenen.

 11. Door genoemde [bedrijf 2] en [bedrijf 3] (…) zal overleg worden gevoerd ten behoeve van het vaststellen van de parameters waarbinnen, met inachtneming van het bepaalde in deze akte, de jaarrekening op schrift zal worden gesteld en ter bepaling van de het vorige lid bedoelde voorzieningen. Indien de beide accountants niet binnen veertien dagen tot overeenstemming kunnen komen en/of niet beide accountants zich te zijner tijd in de vast te stellen cijfers kunnen vinden, zullen de beide accountants gezamenlijk binnen tien dagen nadat zulks is komen vast te staan een registeraccountant aanwijzen die alsdan ter zake binnen twintig dagen een bindend advies zal uitbrengen.

  (…)’

  en

  ‘Terugbetaling schuld verkoper

  Artikel 15

 12. De schuld welke verkoper blijkens de voorlopige cijfers heeft aan de vennootschap, welke tengevolge van het in artikel 3 lid 2 bepaalde thans vijf honderd twintig duizend vijf honderd acht en zeventig euro (€ 520.578,00) bedraagt, zal althans het definitieve bedrag daarvan zoals zal blijken uit de jaarrekening en welk bedrag verlaagd zal in gevolge het bepaalde in artikel 3, dit restant hierna aan te duiden als: “de geleende geldsom”, wordt omgezet in een vast geldlening met de volgende bepalingen:

  a. de geleende geldsom moet door verkoper worden afgelost in twee gelijke jaartermijnen gelijk aan de helft van de geleende geldsom, te voldoen op één en dertig december tweeduizend tien en één en dertig december tweeduizend elf;

  b. (…);

  c. over de geleende geldsom, respectievelijk het restant daarvan, zal door verkoper een rente worden vergoed van vier procent (4%) per jaar, te betalen in maandtermijnen, te voldoen voor het eerst op één april tweeduizend tien over het alsdan verstreken tijdvak, en zo vervolgens op de eerste dag van iedere maand;

  d. indien een door verkoper te betalen bedrag niet binnen acht dagen na de voor de voldoening bepaalde dag door de vennootschap is ontvangen, is verkoper gehouden terstond, vanaf de dag voor de voldoening bepaalde dag tot de dag van betaling, een boete van vijf en zeventig/honderdste procent (0,75%) per maand over het niet tijdig betaalde bedrag, te voldoen. Bij het berekenen van de boete wordt een gedeelte van ene maand als een volle maand aangemerkt. Het overigens omtrent de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper bepaalde blijft onverminderd van kracht;

  (…)’

  2.3. Op 17 maart 2010 zijn Wilvicto en Rogam overeengekomen dat Rogam het recht tot koop verkrijgt van het bedrijfspand aan de [adres].

  2.4. Rogam en Wilvicto hebben enkele in het kader van de overname van de aandelen in [bedrijf 1] gerezen geschilpunten voorgelegd aan een bindend adviseur, te weten [persoon 1] van [bedrijf 4]. In diens rapport van feitelijke bevindingen inzake geschilposten bij vaststelling koopsom aandelen [bedrijf 1] d.d. 23 november 2011 is bij het gedeelte betreffende ‘reorganisatievoorziening per 31 december 2009’ overwogen dat in de toepasselijke Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen editie 2008 voorwaarden zijn gesteld voor het opnemen van een voorziening in verband met reorganisatie en dat aan deze voorwaarden in dit geval niet wordt voldaan. De bindend adviseur heeft ter zake als conclusie vermeld:

  ‘Bindend advies:

  Op basis van de in de akte geredigeerde artikelen kan in de jaarrekening 2009 van [bedrijf 1] geen reorganisatievoorziening worden opgenomen. Gezien echter de expliciete benoeming van het bedrag van € 320.000 in de akte dient bij de vaststelling van de koopsom van de aandelen van [bedrijf 1] dit bedrag (na verrekening van 25% vennootschapsbelasting) te worden verdisconteerd in de koopsom.’

  2.5. In of omstreeks november 2011 is de jaarrekening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT