Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 13 de Junio de 2013

Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/1103 WUBO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak in het geding tussen

Partijen:

erven van [F.], laatst gewoond hebbende te Raymond, Verenigde Staten (appellanten)

Pensioen- en Uitkeringsraad (verweerder)

Datum uitspraak: 13 juni 2013

PROCESVERLOOP

Dit geding, dat aanvankelijk is gevoerd door de Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), is in verband met een wijziging van taken, zoals neergelegd in de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Wet van 15 april 2010, Stb. 2010, 182), voortgezet door de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. Waar in deze uitspraak wordt gesproken van verweerder wordt daaronder in voorkomend geval (mede) verstaan de voormalige Raadskamer WUBO van de PUR.

Appellanten hebben beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 19 oktober 2011, kenmerk BZ01381686. Dit besluit betreft de toepassing van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2012. Appellanten zijn niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel.

Na de behandeling van het geding ter zitting van de Raad is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. In verband hiermee heeft de Raad besloten het onderzoek te heropenen. Bij brief van 17 januari 2013 heeft verweerder van de zijde van de Raad gestelde vragen beantwoord.

Het geding is opnieuw ter zitting behandeld op 2 mei 2013. Appellanten zijn niet verschenen. Verweerder heeft zich wederom laten vertegenwoordigen door Vroom-van Berckel.

OVERWEGINGEN

1.1. Voor een weergave van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst de Raad in de eerste plaats naar zijn tussen partijen gewezen uitspraak van 23 juni 2011, LJN BR0123. Hij volstaat met vermelding van het volgende.

1.2. Wijlen de heer [F.], geboren in 1935 in het voormalige Nederlands-Indië, is in 1950 naar Nederland gekomen. In 1958 heeft hij zich in de Verenigde Staten gevestigd. In 1969 heeft hij de Amerikaanse nationaliteit aangenomen.

1.3. Bij besluit van 19 juni 2008 heeft verweerder erkend dat de heer [F.] is getroffen door oorlogsgeweld. Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft verweerder de aanvraag van de heer [F.] om een toeslag, een periodieke uitkering en een voorziening op grond van de Wubo afgewezen, op de grond dat hij ten tijde van de aanvraag niet de Nederlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT