Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 5 de Junio de 2013

Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

13/1702 WMO, 13/1877 WMO-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[A. te B.] (verzoekster)

het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn (college)

Datum uitspraak 5 juni 2013.

PROCESVERLOOP

Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank

Noord-Nederland van 12 maart 2013, 12/242 (aangevallen uitspraak), en tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Verzoekster heeft aanvullende stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 mei 2013. Verzoekster is niet verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R. Reis.

OVERWEGINGEN

  1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

    1.1. Op 20 juni 2011 heeft verzoekster het college verzocht haar op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking te brengen voor huishoudelijke hulp.

    1.2. Bij brief van 21 juni 2011 heeft het college de ontvangst van de aanvraag bevestigd en verzoekster meegedeeld dat het voor een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk is dat medisch advies wordt gevraagd bij het indicatieorgaan Van Brederode en dat zij daarvoor in dat geval door genoemd indicatieorgaan zal worden benaderd.

    1.3. In het kader van de beoordeling van de aanvraag heeft H. Smit namens het college een huisbezoek bij verzoekster afgelegd. Nadat het college verzoekster vervolgens heeft medegedeeld dat het noodzakelijk is dat opnieuw een huisbezoek wordt afgelegd, heeft verzoekster dit geweigerd en heeft zij tevens haar toestemming om medische informatie bij de huisarts en specialist op te vragen ingetrokken. Ook heeft verzoekster geweigerd mee te werken aan een medisch onderzoek door Van Brederode.

    1.4. Bij brief van 19 september 2011 heeft het college verzoekster meegedeeld dat na het huisbezoek nog over onvoldoende informatie wordt beschikt om vast te kunnen stellen of sprake is van aantoonbare beperkingen en dat om die reden het indicatieorgaan Van Brederode is gevraagd advies uit te brengen. Omdat verzoekster heeft geweigerd daaraan mee te werken, krijgt zij de gelegenheid om vóór 17 oktober 2011 aan het college toestemming te verlenen om gegevens bij de huisarts of specialist op te vragen. Voorts wordt verzoekster gewezen op de mogelijkheid om vóór 17 oktober 2011 zelf inzicht te geven in het bij haar aanwezige medische dossier. Ten slotte is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT