Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 195283 / HA ZA 12-388

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN,

zetelend te 's-Gravenhage,

eiseres,

advocaat mr. J.C. Binnerts te Haarlem,

tegen

[A],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. drs. H.J.M. van Schie te Schiphol-Rijk.

Partijen zullen hierna BBL en [A] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 7 november 2012

  - de akte van BBL

  - de antwoordakte uitlating benoeming deskundigen van [A].

  1.2. Bij faxbericht van 11 december 2012 heeft de rechtbank de advocaten van partijen meegedeeld welke deskundigen zij voornemens is te benoemen en verzocht bezwaar daartegen, indien dat mocht bestaan, gemotiveerd kenbaar te maken. Bij brieven van 13 december 2012 van mr. Binnerts respectievelijk 17 december 2012 van mr. van Schie is de rechtbank meegedeeld dat BBL respectievelijk [A] geen bezwaar hebben tegen de voorgenomen benoemingen.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De verdere beoordeling

  2.1. Desgevraagd hebben partijen zich bij voornoemd tussenvonnis uitgelaten over de onder rechtsoverweging 3.1. en 3.4. van dat vonnis vermelde punten.

  2.2. Met betrekking tot de door [A] gestelde voorwaarde het huidige gewas, de bieten, te oogsten heeft BBL meegedeeld dat de bietenoogst van 2012 zonder enig bezwaar kan plaatsvinden. BBL spreekt de verwachting uit dat de eigendom van de grond niet eerder dan in de eerste maand van 2013 zal overgaan, op welk moment de bietenoogst achter de rug zal zijn. Tevens laat BBL weten dat de werkzaamheden op het alsdan onteigende omstreeks 1 april 2013 zullen aanvangen. [A] heeft in zijn antwoordakte laten weten dat de mededelingen van BBL hem voldoende zekerheid bieden dat de huidige bietenaanplant kan worden geoogst aangezien hij de suikerbieten voor het einde van de maand november wil oogsten. Gelet op de mededelingen van partijen gaat de rechtbank er vanuit dat dit punt geen verdere bespreking behoeft.

  2.3. Mede naar aanleiding van hetgeen partijen in hun reactie hebben vermeld ziet de rechtbank aanleiding zich door drie deskundigen te laten voorlichten voor begroting van de schadeloosstelling. Beide partijen hebben voorts geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming van de hierna genoemde deskundigen, zodat de rechtbank daartoe als hierna vermeld zal overgaan.

  2.4. Met inachtneming van het voorgaande alsmede al het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT