Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 195273 / HA ZA 12-386

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN,

zetelend te 's-Gravenhage,

eiseres,

advocaat mr. J.C. Binnerts te Haarlem,

tegen

[A],

wonende te Vijfhuizen,

advocaat mr. H.J.M. van Schie te Schiphol-Rijk.

en tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] B.V.

gevestigd te Vijfhuizen,

advocaat mr. H.J.M. van Schie te Schiphol-Rijk.

Partijen zullen hierna respectievelijk BBL, [A], [B], tezamen [A] c.s. genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 7 november 2012

  - de antwoordakte van BBL

  - de antwoordakte uitlating benoeming deskundigen [A] c.s.

  1.2. Bij faxbericht van 11 december 2012 heeft de rechtbank de advocaten van partijen meegedeeld welke deskundige zij voornemens is te benoemen en verzocht bezwaar daartegen, indien dat mocht bestaan, gemotiveerd kenbaar te maken. Bij brieven van 13 december 2012 van mr. Binnerts respectievelijk 17 december 2012 van mr. van Schie is de rechtbank meegedeeld dat BBL respectievelijk [A] c.s. geen bezwaar hebben tegen de voorgenomen benoeming.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De verdere beoordeling

  2.1. Desgevraagd hebben partijen zich bij voornoemd tussenvonnis uitgelaten over de onder rechtsoverweging 3.5. van dat vonnis vermelde punten. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hun reactie hebben vermeld ziet de rechtbank aanleiding zich door één deskundige te laten voorlichten voor begroting van de schadeloosstelling. Beide partijen hebben voorts geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming van de hierna genoemde deskundige, zodat de rechtbank daartoe als hierna vermeld zal overgaan.

  2.2. Met inachtneming van het voorgaande alsmede al het overwogene in het tussenvonnis van 7 november 2012 zal de rechtbank de vordering van BBL als hierna vermeld toewijzen.

 3. De beslissing

  De rechtbank

  3.1. spreekt uit de vervroegde onteigening ten name van BBL van de onroerende zaken, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummer 267, grondplannummer 2, groot 2ha, 23a en 60 ca, aangeduid als terrein (akkerbouw), en sectie AB nummer 1552, grondplannummer 3, groot 0ha, 15a en 75ca, aangeduid als terrein (grasland) nummer 1880,

  3.2. bepaalt het door BBL als onteigenende partij te betalen voorschot op de schadeloosstelling op € 227.415,- (tweehonderdzevenentwintigduizend en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT