Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/403991 / HA ZA 12-544

Vonnis van 12 juni 2013

in de zaak van

 1. de naamloze vennootschap

  AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.,

  gevestigd te Amstelveen,

 2. de vennootschap naar het recht van de plaats harer vestiging

  SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD.,

  gevestigd te Seoul, Zuid-Korea,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V.,

  gevestigd te Delft,

  eiseressen,

  advocaat mr. R. Evers,

  tegen

  de vennootschap naar het recht harer vestiging

  MASPED TLOG KFT.,

  gevestigd te Boedapest, Hongarije,

  gedaagde,

  advocaat mr. B.S. Janssen.

  Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Amlin, Samsung Fire & Marine Insurance en Samsung Electronics en gezamenlijk Amlin c.s. genoemd worden, gedaagde Masped.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 15 mei 2012, met drie producties;

  - de conclusie van antwoord, met drie producties;

  - de brief van de advocaat van Amlin c.s. van 21 januari 2013, met eenentwintig producties;

  - het tussenvonnis van 24 oktober 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

  - het proces-verbaal van comparitie van partijen gehouden op 5 februari 2013;

  - de brief van de advocaat van Amlin c.s. van 27 februari 2013 met opmerkingen ten aanzien van het proces-verbaal.

  1.2. Na de comparitiezitting van 5 februari 2013 is de zaak aangehouden tot 24 maart 2013 voor het treffen van een minnelijke regeling, zoals is opgenomen in het proces-verbaal van die zitting. Partijen hebben vervolgens echter geen minnelijke regeling getroffen, zodat de zaak naar de rol is verwezen voor vonnis.

 5. De vaststaande feiten

  2.1. Op of omstreeks 26 november 2009 heeft Samsung Electronics opdracht gegeven aan Masped om een zending Samsung-electronica bestaande uit LCD-televisies, Blue Ray-discplayers en BD players (hierna: de zending) over de weg te vervoeren van Galanta in Slowakije naar Northampton in het Verenigd Koninkrijk (Engeland).

  2.2. Masped heeft het vervoer niet zelf uitgevoerd maar heeft dit uitbesteed aan een ondervervoerder, het bedrijf Zuzana Börcsök Zsuga Cargo (hierna: Zsuga Cargo) te Garamgövesd, Slowakije, de feitelijk vervoerder.

  2.3. De zending is nooit aangekomen op de plaats van bestemming maar is verdwenen.

  2.4. In februari/maart 2009, voorafgaande aan het onderhavige vervoer, heeft Samsung Electronics een soort kaderovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) gesloten met Masped inzake - kort samengevat - de wegvervoerdiensten van Masped (prod. 1 van Amlin c.s.).

  2.5. Expertisebureau Staalman B.V. heeft in haar expertiserapport van 27 mei 2010 (prod. 3 van Amlin c.s.) de schade van Samsung Electronics vastgesteld op GBP 106.953,--.

 6. Het geschil

  3.1. Amlin c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 7. Masped veroordeelt tot betaling aan Amlin c.s., althans aan Amlin, althans aan Samsung Fire & Marine Insurance, althans aan Samsung Electronics, voor de delen die hen aangaan (resp. 10%, 90% en € 1.000,--) een bedrag van € 82.631,97, te vermeerderen met de rente vanaf 1 december 2009, alsmede een bedrag van € 13.454,35 aan expertise- en buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de rente vanaf 1 december 2009, althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dag;

 8. Masped in de proceskosten veroordeelt, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis, en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het te wijzen vonnis, althans vanaf de veertiende dag na de datum van het te wijzen vonnis, tot aan de dag van de algehele voldoening;

 9. Masped veroordeelt in de na het te wijzen vonnis vallende kosten (nakosten), wat betreft het salaris van de advocaat (nasalaris) uitkomend op een forfaitair berekend bedrag van € 131,-- zonder betekening en verhoogd met € 68,--, in geval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis, en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het te wijzen vonnis, althans vanaf de veertiende dag na de datum van het te wijzen vonnis, tot aan de dag van de algehele voldoening.

  3.2. Hieraan leggen Amlin c.s. de volgende stellingen ten grondslag:

  - Volgens de chauffeur, [persoon 1], zou hij na vertrek uit Galanta zonder onregelmatigheden naar Calais zijn gereden; na de overtocht per ferry zou hij op 29 november 2009 in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen; onderweg naar Northampton zou hij vervolgens motorproblemen hebben gekregen, waarna hij geparkeerd zou hebben op een service station in Rothersthorpe; een nabij bewaakte parkeerplaats in Rugby was volgens hem niet meer te bereiken; hij zou tot deze handelwijze besloten hebben teneinde de volgende morgen zelf de motorproblemen te verhelpen; parkeren van de truck en de trailer met de zending vond plaats op een onbeveiligde, voor een ieder toegankelijke, parkeerplaats; na in de ochtend van 30 november 2009 zijn motor te hebben gerepareerd zou de chauffeur gebruik gemaakt hebben van douche en winkel op het service station; bij terugkomst om 09.00 uur zou gebleken zijn dat de gehele combinatie weg was;

  - Amlin c.s. zetten grote vraagtekens bij dit verhaal van de chauffeur; zo is het opmerkelijk (a) dat de chauffeur de motorproblemen noch aan zijn werkgever noch aan Masped doorgaf, (b) dat het GPS-signaal waarvan de truck was voorzien in het Verenigd Koninkrijk opeens wegviel, (c) dat de motorproblemen van zodanige aard zouden zijn geweest dat weliswaar een stuk kon...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT