Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 13 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK OOST-BRABANT

kanton Eindhoven

in de zaak van:

NS Stations B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.M. Heikens (Postbus 9218, 6811 JE Arnhem),

t e g e n :

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. H.C.A. van de Ven (Postbus 141, 5240 AC Rosmalen)

 1. De procedure

  Deze blijkt uit de volgende stukken:

  - de dagvaarding, met producties;

  - de conclusie van antwoord, met producties;

  - de conclusie van repliek, met producties;

  - de conclusie van dupliek, met productie;

  - de akte uitlating productie, zijdens NS Stations.

  Partijen worden hierna NS Stations en [gedaagde] genoemd.

 2. De feiten

  2.1. Krachtens schriftelijke huurovereenkomst verhuurde NS Stations met ingang van 1 april 2000 aan V.O.F. Golden Garden een ruimte van 305,30 m², gelegen op het balkon op de eerste etage boven de stationshal van het centraal station te Eindhoven. Met toestemming van NS Stations is [gedaagde] bij akte van indeplaatsstelling V.O.F. Golden Garden per 1 juli 2000 opgevolgd als huurder. Het gehuurde heeft de contractuele bestemming van restaurant.

  In het gehuurde exploiteert [gedaagde] het "Grand Café La Gare du Sud".

  Ingevolge artikel 4 lid 2 van de huurovereenkomst is de verschuldigde huur afhankelijk van de omzet.

  De huurovereenkomst is na afloop van de eerste termijn van vijf jaar verlengd met een tweede termijn van vijf jaar, aan het einde waarvan (en dus met ingang van 1 april 2010) de overeenkomst van rechtswege is overgegaan in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  Het centraal station van Eindhoven heeft de status van beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.

  Voorts huurt [gedaagde] vanaf 1 januari 2003 voor onbepaalde tijd een parkeerplaats op de binnenplaats van het station.

  2.2. NS Stations heeft de huurovereenkomst met betrekking tot het Grand Café en met betrekking tot de parkeerplaats bij aangetekende brief van 28 maart 2011 opgezegd tegen 1 april 2012, althans tegen de eerstmogelijke datum. In de opzeggingsbrief is vermeld, dat de huur wordt opgezegd omdat NS Stations het gehuurde persoonlijk duurzaam in gebruik wil nemen en het gehuurde daartoe dringend nodig heeft, alsmede omdat haar belangen bij beëindiging van de huurovereenkomsten dienen te prevaleren boven de belangen van [gedaagde] bij het voortduren daarvan.

  [gedaagde] heeft niet ingestemd met de opzegging.

 3. Het geschil

  3.1. NS Stations heeft, kort gezegd, de volgende vorderingen ingesteld:

  primair: ontbinding van de huurovereenkomst;

  subsidiair: vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt;

  primair en subsidiair:

 4. ontruiming op straffe van een dwangsom;

 5. veroordeling in de proceskosten;

  primair voorts: veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de verschuldigde huurpenningen ten titel van schadevergoeding over de periode tussen de datum van ontbinding en de datum van ontruiming.

  3.2. NS Stations legt aan deze vorderingen, kort samengevat, het volgende ten grondslag.

  primair:

  3.2.1. Op twee punten schiet [gedaagde] tekort in de nakoming van zijn huurdersverplichtingen.

  In de eerste plaats met betrekking tot zijn verplichting tot tijdige betaling van de afrekening servicekosten over 2010. Bij brief van 27 maart 2012 is hij verzocht tot betaling van het openstaande saldo van € 1.806,26. Ingevolge de huurovereenkomst diende betaling binnen een maand plaats te vinden. Ondanks een laatste aanmaning d.d. 18 april 2012 heeft betaling nog niet plaatsgevonden.

  Voorts is [gedaagde] in gebreke gebleven met het verstrekken van een afschrift van de balans en de winst- en verliesrekening over 2011. Die gegevens hadden uiterlijk 31 maart 2012 moeten worden verstrekt. Dit betreft een voor de voldoening bepaalde fatale termijn, doch voor zover nodig is [gedaagde] bij brief van 15 mei 2012 in gebreke gesteld.

  De twee tekortkomingen rechtvaardigen de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

  subsidiair:

  3.2.2. Omdat [gedaagde] niet heeft toegestemd in de opzegging d.d. 28 maart 2011 dient op de voet van art. 7:295 BW de huurovereenkomst door de rechter te worden beëindigd. De opzegging is primair gebaseerd op de noodzaak het gehuurde persoonlijk in duurzaam eigen gebruik te nemen waartoe NS Stations het gehuurde dringend nodig heeft, en subsidiair op de belangenafweging als bedoeld in art. 7:296, derde lid, BW.

  NS Stations heeft deze opzeggingsgronden als volgt toegelicht.

  3.2.2.1. Het centraal station te Eindhoven zal binnenkort -met behoud van de monumentenstatus- een grootschalige verbouwing ondergaan. Daarbij staat de noodzakelijke aanleg van een nieuwe reizigerstunnel onder het spoor centraal. De huidige reizigerstunnel zal worden verbreed van 8 meter naar 30 meter. ProRail en NS Stations investeren gezamenlijk een bedrag van ruim 70 miljoen euro.

  De aanleg van de nieuwe tunnel geeft aanleiding het gehele station een nieuw aanzien te geven en te moderniseren; door de verbreding van de tunnel zal het station sterk veranderen. Het aantal m² winkelruimte zal aanmerkelijk worden vergroot en vooral de Zuidhal, waarin het gehuurde is gelegen, zal ingrijpend worden aangepast.

  3.2.2.2. NS Stations heeft het gehuurde dringend nodig omdat het balkongedeelte, waarin nu het Grand Café wordt geëxploiteerd, de bestemming van openbare wachtruimte voor reizigers zal krijgen. Een ander gedeelte van het balkon, aan de oostzijde van de Zuidhal, zal in gebruik worden gegeven aan NS Stations Retailbedrijf BV (hierna: Retailbedrijf BV), een 100%-dochtervennootschap van NS Stations. In dat gedeelte zal Retailbedrijf BV een Grand Café gaan exploiteren. Met de verplaatsing van het horecagedeelte is niet verenigbaar dat [gedaagde] de exploitatie van zijn onderneming in het gehuurde voortzet.

  In maart 2012 zijn de voor de verbouwing van het station noodzakelijke vergunningen verleend. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT