Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 18 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team belastingrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummers: AWB 12/938 en AWB 12/939

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

van 18 juni 2013

inzake

[X], wonende te [Z], eiser,

tegen

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amersfoort, verweerder.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Verweerder heeft aan eiser:

  • voor het jaar 2006 een navorderingsaanslag (aanslagnummer [000].H.67) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 163.536 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 2.643. Tevens is bij beschikking € 11.070 aan heffingsrente in rekening gebracht, en

  • voor het jaar 2007 een navorderingsaanslag (aanslagnummer [000].H.77) IB/PVV opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 116.151 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 1.585. Tevens is bij beschikking € 2.175 aan heffingsrente in rekening gebracht.

  Verweerder heeft bij in een gezamenlijk geschrift vervatte uitspraken op bezwaar van 23 februari 2012 de navorderingsaanslagen en de beschikkingen heffingsrente gehandhaafd.

  Eiser heeft daartegen bij brief van 27 februari 2012, ontvangen door de rechtbank op 1 maart 2012, beroep ingesteld.

  Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

  Verweerder heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan eiser.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 8 april 2013 te Arnhem.

  Eiser is daar in persoon verschenen, bijgestaan door mr. [gemachtigde]. Namens verweerder zijn verschenen

  mr. [gemachtigde] en [A].

  Eiser heeft ter zitting een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan de wederpartij. Verweerder heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen overlegging van de bij deze pleitnota behorende bijlagen.

 2. Feiten

  2.1 Met betrekking tot de opgelegde navorderingsaanslagen zijn de volgende data van belang:

  2006 2007

  Indiening aangifte IB/PVV 5 juli 2008 5 juli 2008

  Dagtekening voorlopige aanslag 29 augustus 2008 7 augustus 2008

  Brief dat op te leggen definitieve aanslag onjuist is 16 september 2008 7 januari 2009

  Dagtekening definitieve aanslag 5 november 2008 13 maart 2009

  Dagtekening navorderingsaanslag 26 november 2011 26 november 2011

  Op 22 augustus 2011 heeft eiser een middelingsverzoek ingediend over de periode 2005 t/m 2007.

  2.2 Op 21...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT