Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 7 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummer : C/01/254653 / FA RK 12-5745

Uitspraak : 7 juni 2013

Beschikking betreffende gezag in de zaak van

[moeder],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. I. van Dijk-van Oosterhout,

tegen

[vader],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk de moeder en de vader.

De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift van de moeder, ontvangen ter griffie op 30 oktober 2012;

- de correspondentie, waaronder met name:

- de brief van de Raad voor de Kinderbescherming van 16 april 2013.

Als belanghebbenden worden aangemerkt: de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en reclassering te Amsterdam Zuidoost.

De zaak is behandeld ter zitting van 22 april 2013. Verschenen zijn de moeder, bijgestaan door mr. M. Schoor (kantoorgenoot mr. Van Dijk-van Oosterhout), alsmede mevrouw [X] namens de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de rechtbank bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Hoewel behoorlijk daartoe opgeroepen is de vader niet verschenen.

De feiten

Bij beschikking van deze rechtbank van 4 mei 2004 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken en zijn nevenvoorzieningen getroffen. Deze beschikking is niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Uit het huwelijk van partijen is de navolgende minderjarige geboren:

- [Z], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum].

Blijkens het overgelegde uittreksel uit het Gezagsregister blijkt dat de minderjarige [Z] sinds [datum] onder toezicht staat van de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. Deze ondertoezichtstelling is sindsdien steeds verlengd. De ondertoezichtstelling is voor het laatst bij beschikking van de kinderrechter van deze rechtbank bij beschikking van 25 maart 2013 verlengd met een jaar, ingaande [datum].

Voorts is bij voornoemde beschikking de machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een verblijf accommodatie van een zorgaanbieder 24-uurs met ingang van [datum] voor de duur van de ondertoezichtstelling verlengd.

Het verzoek

De moeder verzoekt op de wijze als in het verzoekschrift omschreven het gezag over de minderjarige [Z] bij uitsluiting van de vader aan haar toe te wijzen.

Zij voert hiertoe het volgende aan.

De relatie van partijen heeft zich steeds gekenmerkt door veel geweld van de zijde van de man...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT