Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/125981 / KG ZA 13-86

Vonnis in kort geding van 12 juni 2013

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[A],

gevestigd te Drachten,

eiseres,

advocaat mr. E.H. Elgersma te Steenwijk,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE SMALLINGERLAND,

zetelend te Drachten,

gedaagde,

advocaat mr. W.E.M. Klostermann, advocaat te Zwolle.

Partijen zullen hierna [A] en de gemeente genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de bezichtiging ter plaatse van de onderneming van [A] op 23 mei 2013 en de in aansluiting hierop gehouden mondelinge behandeling in het gemeentehuis te Drachten

  - de pleitnota van [A]

  - de pleitnota van de gemeente.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [A] exploiteert een onderneming in groente en fruit en daarmee aanverwante artikelen onder de naam "[X]". Het bedrijf - dat aanvankelijk in de vorm van een eenmanszaak werd gedreven door [Z], thans een van de vennoten van eiseres - is sinds juni 2002 gevestigd aan het [adres A] te Drachten. Dit is een plein gelegen aan de rand van het (hoofd)winkelgebied van Drachten. De bebouwing op het Raadhuisplein bestond uit winkelvoorzieningen met daarboven appartementen. Op het Raadhuisplein en het hiernaast gelegen parkeerterrein aan de Drift waren ongeveer 350, althans 225, bovengrondse parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners en winkelend publiek.

  2.2. In het kader van de revitalisering van het centrum in Drachten zijn er vanaf omstreeks 2000 plannen ontwikkeld om (onder andere) het Raadhuisplein op te knappen. Een van de aanleidingen hiervoor was de dreigende verpaupering van het Raadhuisplein door toenemende leegstand van winkelpanden aan en in de buurt van het plein. In maart 2002 is de gemeente gestart met de eerste verkenningen rond de herontwikkeling van het Raadhuisplein en is door een projectontwikkelaar in opdracht van Winkelcentrum Raadhuisplein Drachten BV (WRD) - de huidige eigenaar van meerdere percelen grond en bedrijfspanden in de buurt van het plein - een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin de uitgangspunten zijn neergelegd voor de vernieuwing van het Raadhuisplein en omgeving. Eind 2002 heeft de gemeente met WRD een intentieovereenkomst gesloten met als doel te komen tot een verdere uitwerking van de plannen. In het zogenaamde "Masterplan Centrum", dat in 2004 door de gemeenteraad van Smallingerland is vastgesteld, is het Raadhuisplein als aan te pakken deelgebied meegenomen. De plannen voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Raadhuisplein zijn verder geconcretiseerd in een in 2006 tussen de gemeente en WRD gesloten samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer is voorzien in een bebouwingsprogramma met winkels en appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

  2.3. Omstreeks 2008 is begonnen met de werkzaamheden aan het plein, bestaande uit het vervangen van het riool en diverse kabels en leidingen. In de loop van 2011 - omstreeks eind augustus/begin september - is het bestaande parkeerterrein op het Raadhuisplein op de schop gegaan. Op dat moment is tevens eenrichtingsverkeer ingesteld voor het Raadhuisplein. Aan deze wijziging van de geldende verkeerssituatie ter plaatse lag een zogenaamd verkeersbesluit van de gemeente (B&W) ten grondslag.

  2.4. [A] heeft sinds 2008 te maken met een terugloop van het aantal klanten in haar winkel. In november 2011 heeft [A] daarom bij de gemeente een verzoek ingediend om vergoeding van hierdoor geleden omzetschade over het jaar 2011. De gemeente heeft naar aanleiding van het verzoek om schadevergoeding advies gevraagd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: SAOZ). SAOZ heeft onderzocht of [A] in aanmerking kan komen voor zogenaamde planschadevergoeding (schadevergoeding voor bestemmingsplanwijzigingen) op grond van artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft SAOZ onderzocht of [A] aanspraak kan maken op schadevergoeding op grond van het stelsel van nadeelcompensatie. Uit het advies van SAOZ van 13 juni 2012 volgt dat SAOZ geen aanleiding ziet voor een vergoeding van planschade. SAOZ heeft wel een positief advies gegeven met betrekking tot een aan [A] te betalen schadevergoeding (nadeelcompensatie) in verband met het door de gemeente genomen verkeersbesluit waarbij eenrichtingverkeer is ingesteld op het Raadhuisplein. Het SAOZ rapport vermeldt onder meer:

  (…) dat de omzet van verzoeker al vanaf 2008 een relatief scherpe daling vertoont. Aan de hand van de overgelegde gegevens hebben wij vastgesteld dat deze omzetdaling veroorzaakt kan zijn door een scala van oorzaken, waaronder in 2008 en 2009 uitgevoerde rioleringswerkzaamheden, het vertrek van een "trekker" als Albert Heijn per 16 september 2009, de vestiging van een concurrent en het feit dat verzoeker door verschillende oorzaken enigszins geïsoleerd en in een voor het publiek (mede door de bomenkap veroorzaakt) minder aantrekkelijk gebied is komen te liggen. Doordat geen van deze oorzaken aan een rechtmatige overheidsdaad toe te rekenen is, kan deze schade, wat daar verder ook van zij, niet aan de gemeente Smallingerland toegerekend worden.

  (…)

  Gelet op het feit dat verzoeker naar onze mening voor een groot deel afhankelijk is van bezoek dat in zijn omgeving kan parkeren, hetgeen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT