Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 18 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

beschikking

__________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.115.905/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 1 mei 2013

inzake

 1. Jan Cornelis HUMMELEN,

  wonende te Oostwold (gemeente Leek),

 2. Alexander Bernardus SIEVAL,

  wonende te Groningen,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  R.U.G. HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.,

  gevestigd te Groningen,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  VENTURE KAPITAAL FONDS III B.V.,

  gevestigd te Groningen,

  VERZOEKERS,

  advocaat: mr. S. Vos, kantoorhoudende te Groningen,

  t e g e n

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SOLENNE B.V.,

  gevestigd te Groningen,

  VERWEERSTER,

  niet verschenen,

  e n t e g e n

  David Franklin KRONHOLM,

  Gallatin, NY 12567, Verenigde Staten van Amerika,

  BELANGHEBBENDE,

  niet verschenen.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 De Ondernemingskamer verwijst allereerst naar haar beschikkingen in de zaak met nummer 200.091.989/01 OK van 4 oktober 2011, 7 oktober 2011, 31 augustus 2012 en 8 oktober 2012 (welke laatste beschikking abusievelijk is gedateerd 8 oktober 2011). Evenals in een of meer van genoemde beschikkingen zullen verzoekers hierna onderscheidenlijk Hummelen, Sieval, RUG en VKF, en tezamen ook Hummelen c.s. genoemd worden. Verweerster wordt Solenne genoemd.

  1.2 Bij de beschikking van 4 oktober 2011 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Solenne vanaf 1 januari 2011 en bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding onder meer bepaald dat, in afwijking van artikel 19 lid 1 van de statuten van Solenne, de tweede volzin, de in dat lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste 60% van de uitgebrachte stemmen in de vergadering waarin ten minste 60% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Bij haar beschikking van 7 oktober 2011 heeft zij mr. H.J. de Groot te Groningen aangewezen als onderzoeker en mr. J.C. van Walsum te Harderwijk (hierna Van Walsum te noemen) als bestuurder. Het verslag van het onderzoek met bijlagen is op 31 augustus 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd. Bij beschikking van diezelfde datum is bepaald dat het verslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

  1.3 Hummelen c.s. hebben bij op 30 oktober 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer - zakelijk weergegeven - verzocht bij wijze van voorzieningen op de voet van artikel 2:355 BW

  primair, de tweede volzin van artikel 19 lid 1 van de statuten van Solenne te vervangen door een bepaling die luidt: "De navolgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd";

  subsidiair, de bij de beschikking van 4 oktober 2011...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT