Raadkamer van Rechtbank Den Haag, 14 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Den Haag

RECHTBANK DEN HAAG

Sector strafrecht

Parketnummer: 09/753613-12

Kenmerk RK: 13/1491

Beschikking van de rechtbank Den Haag, raadkamer in strafzaken, op het bezwaar tegen de beschikking van de rechter-commissaris van 9 april 2013, betreffende de afwijzing van het verzoek tot het horen van een drietal getuigen, ex artikel 182 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] 1991 te [plaats],

wonende aan de [adres],

blijkens een daarvan opgemaakte akte op 22 april 2013 ter griffie van deze rechtbank ingediend.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafdossier met bovengenoemd parketnummer.

De rechtbank heeft op 7 mei 2013 dit bezwaar in raadkamer behandeld.

Verdachte heeft op 7 mei 2013 schriftelijk afstand gedaan van zijn recht om gehoord te worden.

De raadsvrouw van verdachte, mr. M.T. Wernsen advocaat te Den Haag, is wel in raadkamer verschenen.

Beoordeling van het bezwaar.

De eerste vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of de verdachte in zijn bezwaar kan worden ontvangen.

De officier van justitie heeft in raadkamer geconcludeerd dat de verdachte ontvangen kan worden in zijn bezwaar.

De raadsvrouw heeft in raadkamer naar voren gebracht dat zij een notitie ten aanzien van het beleid van de rechtbank heeft ontvangen aangaande de Wet versterking positie rechter-commissaris en de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken. In deze notitie staat enkel vermeld dat er zo veel mogelijk open terugverwijzingen zullen volgen. Nergens wordt vermeld dat na de terugverwijzing een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 182 Sv niet meer mogelijk is. Tevens heeft de raadsvrouw bepleit dat zij de toetsing door de rechtbank mist, indien de rechtbank het bezwaar niet in behandeling neemt.

De rechtbank overweegt als volgt.

Op 1 februari 2013 heeft bij de meervoudige strafkamer van deze rechtbank een eerste (pro forma) behandeling van onderhavige strafzaak plaatsgevonden. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting heeft de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd geschorst en de stukken in handen van de rechter-commissaris gesteld “ten einde te beslissen op de verzoeken van de verdediging tot het horen van de getuigen en aan toegewezen verzoeken uitvoering te geven, alsmede voorts al datgene te doen dat de rechter-commissaris naar aanleiding van het strafdossier en naar aanleiding van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT