Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 3 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.124.294/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 3 juni 2013

inzake

 1. Wilhelmina Elisabeth Maria SCHOLTE,

  wonende te Den Haag,

 2. de stichting

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR INTERFISC HOLDING,

  gevestigd te Den Haag,

  VERZOEKSTERS,

  advocaat: mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag,

  t e g e n

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  INTERFISC HOLDING B.V.,

  gevestigd te Den Haag,

 4. de stichting

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR INTERFISC HOLDING,

  gevestigd te Den Haag,

  VERWEERSTERS,

  advocaat: mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag,

  e n t e g e n

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  MARALT HOLDING B.V.,

  gevestigd te Den Haag,

 6. Kathleen Alida Petra MAHIEU,

  wonende te Den Haag,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. J.A. Meijer, kantoorhoudende te Den Haag,

  e n t e g e n

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  MAHIEU BEHEER B.V.,

  gevestigd te Den Haag,

 8. de naamloze vennootschap naar het recht van Curaçao,

  RAVIL INTERSURANCE N.V.,

  gevestigd te Curaçao,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. B.T.M. Steins Bisschop, kantoorhoudende te Den Haag.

 9. Het verloop van het geding

  1.1 Partijen en andere personen en rechtspersonen zullen in het navolgende (ook) als volgt worden aangeduid:

  - verzoekster 1 met Scholte;

  - verzoekster 2/verweerster 2 met Stak;

  - verzoeksters tezamen met Scholte c.s.;

  - verweerster 1 met Interfisc;

  - belanghebbende 1 met Maralt;

  - belanghebbende 2 met Kathleen;

  - Maralt en Kathleen tezamen met Maralt c.s.;

  - Mahieu Beheer B.V. met Mahieu Beheer;

  - Ravil Intersurance N.V. met Ravil;

  - R.A.E. Mahieu met Mahieu senior;

  - A.R. Mahieu met Mahieu junior;

  - A. Hamulyák met Hamulyák;

  - E.J. Turk met Turk.

  1.2 Scholte c.s. hebben bij op 28 maart 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven -

 10. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Interfisc en Stak over de periode vanaf 2010;

 11. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

  a. een derde persoon te benoemen tot bestuurder van Interfisc;

  b. die te benoemen bestuurder te instrueren zoals omschreven in het verzoek;

  c. een derde te benoemen tot bestuurder van Stak en ofwel die bestuurder doorslaggevende stem toe te kennen, ofwel de thans fungerende bestuurders van Stak te schorsen;

  d. de te benoemen bestuurder van Stak te instrueren zoals omschreven in het verzoek;

  e. althans de voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer geraden acht;

 12. Interfisc te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.3 Interfisc en Stak hebben bij op 15 april 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties zich gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

  1.4 Maralt c.s. hebben bij op 15 april 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - Scholte c.s. niet ontvankelijk te verklaren in hun verzoek, althans het verzoek van Scholte c.s. af te wijzen en, uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat het verzoek niet op redelijke grond is gedaan. Voorts hebben zij de Ondernemingskamer voorwaardelijk verzocht om bij wijze van - naar de Ondernemingskamer begrijpt - onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding Mahieu junior te benoemen tot bestuurder van Interfisc en tot bestuurder C van Stak, althans zodanige beslissingen te nemen als de Ondernemingskamer geraden acht, met veroordeling van Interfisc in de kosten van het geding.

  1.5 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 18 april 2013. Bij die gelegenheid heeft mr. Steins Bisschop meegedeeld (ook) op te treden voor Mahieu Beheer en Ravil en met instemming van Scholte c.s. op te treden voor Interfisc en Stak in de hoedanigheid van verweerder. Verder heeft hij de standpunten van de door hem gerepresenteerde partijen toegelicht aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde - aantekeningen. Het verzoek van Scholte c.s. is voorts bij repliek aangevuld met het verzoek om de aandelen in Interfisc over te dragen ten titel van beheer en daartoe en beheerder te benoemen. Mr. Meijer en mr. O. Huisman, advocaat te Den Haag, hebben het standpunt van Maralt c.s. toegelicht onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartijen gezonden nadere producties. Zij hebben het in 1.4 vermelde verzoek in zoverre gewijzigd dat zij - onvoorwaardelijk, bij wijze van zelfstandig tegenverzoek - verzoeken een enquête te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Interfisc en Stak en de in 1.4 bedoelde voorzieningen te treffen. Voorts hebben (vertegenwoordigers van) partijen vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

 13. De feiten

  De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

  2.1 Interfisc is een houdstermaatschappij met Nederlandse en buitenlandse dochtervennootschappen die zich bezig houden met pay roll administratie en aanverwante diensten. De groep ondernemingen is opgericht door Mahieu senior. De groep heeft in totaal circa 36 werknemers.

  2.2 Mahieu senior is op 21 maart 2013 overleden. Scholte is zijn weduwe en zij is naar het recht van Curaçao enig erfgenaam.

  2.3 Mahieu junior en Kathleen zijn kinderen uit een eerder huwelijk van Mahieu senior.

  2.4 Het aandelenkapitaal van Interfisc is verdeeld in 120.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1 waarvan er 24.000 zijn geplaatst (die 5% van het geplaatste kapitaal uitmaken), 6.000 cumulatief preferente aandelen A met een nominale waarde van € 45 (60% van 95% van het geplaatste kapitaal, hierna aandelen A te noemen) en 4.000 cumulatief preferente aandelen B met een nominale waarde van € 45 (40% van 95% van het geplaatste kapitaal, hierna aandelen B te noemen). Het geplaatste kapitaal van Interfisc bedraagt derhalve € 474.000. De aandelen zijn gecertificeerd en worden ten titel van administratie gehouden door Stak. De certificaten van aandelen A worden gehouden door Ravil, de certificaten van aandelen B door Mahieu Beheer en certificaten van gewone aandelen door Maralt.

  2.5 Stak is opgericht op 17 januari 2012. Haar statuten houden onder meer in:

  "Artikel 3 (…)

 14. Aantal bestuursleden

  [Stak] wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden A, B en C.

 15. Benoeming bestuursleden

  Bestuurslid A wordt benoemd door het bestuur van [Interfisc].

  (…)

  Bestuurslid C wordt benoemd door de bestuursleden A en B samen. Bestuurslid C is de voorzitter, bestuurslid A is de secretaris (…)

 16. (…)

  Als niet tijdig in een vacature is voorzien, is ieder bestuurslid, bestuurder van [Interfisc], certificaathouder of overige belanghebbende, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek bevoegd de benoeming van het ontbrekende bestuurslid te verzoeken aan de rechtbank (…)

  Artikel 4 (…)

  [Stak] wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT