Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 14 de Junio de 2013

Datum uitspraak14 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302951/2/R2.

Datum uitspraak: 14 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], beiden wonend te Veenendaal (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker]),

en

het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 19 februari 2013, nummer 2013.534003, heeft het college het uitwerkingsplan "De Erven, deelplan 9" (hierna: het uitwerkingsplan) vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] beroep ingesteld. [verzoeker] heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 mei 2013, waar het college, vertegenwoordigd door J.A. van der Ham en A.H.D. Swart, beiden werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts is ter zitting als partij gehoord de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwfonds Ontwikkeling B.V. (hierna: Bouwfonds), vertegenwoordigd door mr. A.A. Kozijn en ing. R. Arends.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. Het uitwerkingsplan voorziet in de bouw van negentien woningen in een deelgebied van het buurtschap De Erven. Dit buurtschap behoort tot het gebied Veenendaal-Oost waar in totaal ongeveer 3.200 woningen zijn voorzien. Ten oosten van het plangebied ligt het Van Dijkerf en ten westen van het plangebied het Van de Weerterf.

  3. [verzoeker] kan zich niet verenigen met het uitwerkingsplan en heeft verzocht een voorlopige voorziening te treffen om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Gebleken is dat het uitwerkingsplan in werking is getreden en dat het college bij besluit van 22 april 2013 een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft verleend voor de realisatie van de negentien woningen.

    Nu het uitwerkingsplan bij een nog te nemen beslissing op bezwaar tegen deze omgevingsvergunning het toetsingskader vormt indien geen voorlopige voorziening wordt getroffen, is met het verzoek een spoedeisend belang gemoeid. Anders dan Bouwfonds heeft aangevoerd doet het feit dat ten tijde van de zitting geen bezwaar was ingediend tegen deze omgevingsvergunning hier niet aan af, nu de bezwaartermijn toentertijd nog niet was verstreken en [verzoeker] in zijn verzoekschrift te kennen heeft gegeven bezwaar te zullen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT