Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 12 de Junio de 2013

Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201303444/2/R1.

Datum uitspraak: 12 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. de stichting Stichting Archeologie Actueel Limburg, gevestigd te Maastricht,

2. [verzoeker sub 2], wonend te Meijel, gemeente Peel en Maas, en anderen,

en

de raad van de gemeente Peel en Maas,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer de stichting Archeologie en [verzoeker sub 2] en anderen beroep ingesteld.

De stichting Archeologie en [verzoeker sub 2] en anderen hebben de voorzitter bij afzonderlijke brief verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 4 juni 2013, waar de stichting Archeologie, vertegenwoordigd door J.P.L.M. de Warrimont, [verzoeker sub 2] en anderen, vertegenwoordigd door M.A.M. Jonkers en P.M. van Herk, beiden werkzaam bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Administratiefrechtelijk Adviesbureau A.R.D. b.v., en de raad, vertegenwoordigd door A.P. Langerak, L.F.J. Delahaije en M.F.M. Vervaet, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende], vertegenwoordigd door [gemachtigde], als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Het verzoek van de stichting Archeologie

2. Het verzoek van de stichting Archeologie heeft betrekking op de gestelde dieptegrens van 60 cm in artikel 42, lid 42.2.1, onder a, en lid 42.3.1, onder b, sub 2, van de planregels en in artikel 43, lid 43.2.1, onder a, en lid 43.3.1, onder b, sub 2, van de planregels. Deze artikelen zien op de dubbelbestemmingen "Waarde - archeologie 6" en "Waarde - archeologie 7". Volgens de stichting Archeologie had de dieptegrens op 40 cm gesteld moeten worden. Zij vreest dat op korte termijn op gronden met deze dubbelbestemmingen activiteiten worden toegestaan tot een diepte van 60 cm en dat eventuele archeologische resten verloren zullen gaan.

3. Vast staat dat de vigerende bestemmingsplannen die betrekking hebben op de gronden in het plangebied waaraan de dubbelbestemmingen "Waarde - archeologie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT