Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 31 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/441870 / KG ZA 13-465

Vonnis in kort geding van 31 mei 2013

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. J.M. Stevers te Leiden,

tegen:

de stichting

Stichting S. Adelbert College,

gevestigd te Wassenaar,

gedaagde,

advocaat mr. M.R.A. Dekker te Den Haag.

 1. Het procesverloop

  Eiseres heeft gedaagde op 7 mei 2013 doen dagvaarden om op 30 mei 2013 te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De zaak is op die datum behandeld en er is op 31 mei 2013 door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

 2. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 mei 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  2.1. Eiseres (hierna ook wel ‘[eiseres]’), die sinds 10 januari 2013 meerderjarig is, is sinds 1 augustus 2012 als leerling ingeschreven bij gedaagde (hierna ook wel ‘de Stichting’), een school voor voortgezet onderwijs. Voordien is [eiseres] ingeschreven geweest bij meerdere andere instellingen voor voortgezet onderwijs.

  2.2. De plaatsing van [eiseres] in de vijfde klas van de vwo-afdeling van de Stichting is geschied voor één schooljaar, het schooljaar 2012/2013. De toelatingsbrief van 12 juli 2012, gericht aan de ouders van [eiseres], vermeldt daarnaast als voorwaarde voor die toelating dat [eiseres] dient voort te gaan met ondersteuning door professionele hulpverlening.

  2.3. Met ingang van het schooljaar 2012/2013 heeft [eiseres] onderwijs gevolgd bij de Stichting.

  2.4. Met ingang van 21 december 2012 heeft de Stichting [eiseres] de toegang tot de school ontzegd.

  2.5. Bij brief van 8 februari 2013 heeft de Stichting aan de ouders van [eiseres] meegedeeld dat zij geen basis meer ziet om [eiseres] op school toe te laten, maar dat zij wel tot het einde van het schooljaar ingeschreven kan blijven als leerling van de school en dat de Stichting haar de rest van het schooljaar zal begeleiden in haar onderwijsleerproces. De Stichting schrijft dat [eiseres] na het schooljaar zal worden uitgeschreven als leerling van de school en dat de termijn van de gesloten overeenkomst niet zal worden verlengd. De brief vermeldt voor zover hier relevant het volgende:

  “Helaas moeten we constateren dat Lily’s school bezoek aan het Adelbert College vanaf half oktober zeer turbulent is verlopen. Zo is er tijdens de Frankrijkreis al veel commotie rondom haar ontstaan en is zij in de periode voor de kerstvakantie in verband gebracht met zeer verwerpelijk gebruik van de sociale media en internet. De reacties hierop hebben geleid tot een onhoudbare situatie op school, zowel voor Lily als voor medeleerlingen.

  Intensieve begeleiding door de school en inschakeling van Jeugdzorg en GGZ hebben deze situatie niet weten te keren. Uiteindelijk gaf de politie na de kerstvakantie bij de schoolleiding aan dat zij, op grond van berichten op het internet, niet konden instaan voor Lily’s veiligheid op school. Het advies aan ons was daarom om haar niet op school toe te laten. Dat advies hebben wij opgevolgd.

  In het contact tussen school, Jeugdzorg en de GGZ in januari bleek dat er van begeleiding door de hulpverlening geen sprake is. We hebben begrepen dat Lily zelf heeft aangegeven geen hulp nodig te hebben. Hiermee is zij één van de voorwaarden voor verblijf op onze school niet nagekomen.”

  2.6. Bij brief van 22 februari 2013 heeft de advocaat van [eiseres] bezwaar gemaakt tegen de weigering tot toelating tot de school. In deze brief schrijft de advocaat onder meer dat [eiseres] de voorwaarden voor toelating met betrekking tot hulpverlening wel heeft nageleefd en dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT