Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, 13 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 597991 \ VV EXPL 13-75

datum uitspraak: 13 mei 2013

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

[eiser]

te [adres]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. M.L. Winters

tegen

 1. [gedaagde]

  te [adres]

  hierna te noemen [gedaagde]

  gedaagde partij

  procederende in persoon

 2. de stichting Stichting Borgstaete

  te Velsen-Noord

  hierna te noemen Borgstaete

  gedaagde partij

  gemachtigde mr. E.J.G. Ros

  De procedure

  [eiser] heeft [gedaagde] en Borgstaete op 12 april 2013 gedagvaard. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 april 2013, waarbij [eiser] haar vordering heeft vermeerderd. [gedaagde] en Borgstaete hebben ter zitting mondeling verweer gevoerd. Partijen hebben nog stukken in het geding gebracht.

  De feiten

  a. [eiser] is op 1 augustus 2010 bij [gedaagde] in dienst getreden in de functie van zorgverlener tegen een bruto salaris van € 25,00 per uur voor huishouding, € 25,00 per uur voor verpleging en € 25,00 voor persoonlijke verzorging, alles voor een variabel aantal uren.

  b. Op 1 mei 2011 hebben partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend. [eiser] is vanaf die datum 3 dagen per week gaan werken tegen een dagloon en met een minimum van 20 uren per week.

  c. Vanaf november 2012 heeft [gedaagde] de salarisbetaling stopgezet.

  d. [eiser] is sedert 24 december 212 arbeidsongeschikt.

  e. Na aanmaning en dagvaarding in kort geding heeft [gedaagde] alsnog het salaris over november 2012 en december 2012 aan [eiser] betaald.

  De vordering

  [eiser] vordert, na vermeerdering van haar eis, dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  Primair

  Vervangende toestemming zal afgeven, voor het ondertekenen van de tussen partijen opgestelde arbeidsovereenkomst, onder de financiële voorwaarden zoals onder punt 12 van de dagvaarding omschreven, met dien verstande dat het door de kantonrechter als voorzieningenrechter te wijzen vonnis heeft te gelden als ondertekening van [gedaagde], tevens inhoudende de goedkeuring, die de kantonrechter voorafgaand moet afgeven aan dit soort vermogensrechtelijke rechtshandelingen.

  Subsidiair

  [gedaagde] zal bevelen, binnen 24 uur na het vonnis, zijn onmiddellijke medewerking te verlenen aan het ondertekenen van de nieuwe arbeidsovereenkomst met daarin opgenomen de berekeningen conform productie 8, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag(deel), of een door de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT