Verzet van Rechtbank Noord-Nederland, 13 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaaknummer / rekestnummer: C/19/99332 / FT RK 13-447

Beschikking van 13 juni 2013

in de zaak van

[Verzoeker],

die woont in [woonplaats],

verzoeker,

gemachtigde: mr. P. J. Antons.

 1. Het procesverloop

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit het op 5 juni 2013 ter griffie van de rechtbank ingekomen verzoekschrift van [verzoeker], waarmee verzet wordt ingesteld tegen het vonnis van deze rechtbank van 22 mei 2013 waarin de rechtbank verzoeker in staat van faillissement verklaart en een tweetal brieven van de gemachtigde van verzoeker, beide gedateerd op 12 juni 2013.

 2. De beoordeling

  2.1. Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, om het volgende. Op 22 mei 2013 heeft de rechtbank verzoeker failliet verklaart. Uit het vonnis blijkt dat verzoeker bij de behandeling van het verzoek, niet is verschenen. Hoewel tegen hem geen verstek is verleend, begrijpt de rechtbank uit wat wel in het vonnis is overwogen, in samenhang beschouwd het ingestelde verzet, dat het vonnis als verstekvonnis heeft te gelden, zodat daartegen het rechtsmiddel van verzet kon worden ingesteld. Het verzet is tijdig ingesteld.

  2.2. Een en ander leidt echter niet tot een inhoudelijke behandeling van het verzet. Daarvoor is het navolgende redengevend.

  2.3. Op 12 juni 2012 is ter griffie van de rechtbank een faxbericht ingekomen dat luidt, voor zover van belang:

  Namens de heer [verzoeker] zond ik u een verzoekschrift strekkende tot vernietiging van het op 22 mei 2013 uitgesproken faillissement met bovenvermeld nummer. De behandeling zal plaatsvinden donderdag a.s. om 14.00 uur.

  Thans is gebleken dat gefailleerde over onvoldoende liquide middelen beschikt om de thans bekende crediteuren alsmede de faillissementskosten te kunnen voldoen. Om die reden ben ik genoodzaakt het verzoekschrift in te trekken. De voornoemde zitting dient dan ook geen doorgang te vinden.

  2.4. Met deze brief is het verzet ingetrokken.

  2.5. Op 12...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT