Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 3 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/441149 KG ZA 13-408

Vonnis in kort geding van 3 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Yucat B.V.,

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

eiseres,

advocaat mr. R.J. Wevers te Boxtel,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

Gemeente Den Haag,

zetelende te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. M.C. de Vries

te Den Haag.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Yucat’ en ‘de Gemeente’.

 1. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. Bij brief van 22 februari 2013 heeft de Gemeente aan drie gegadigden offerteaanvragen verzonden voor de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor ‘de contractering van een leverancier voor de levering en implementatie van software voor toezichthouders op de bouwplaats (hierna toezichthouder) van de gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, portefeuille Bestaande Stad & Verkeer, afdeling Vergunningen & Toezicht (hierna ‘de Opdracht’). De Opdracht heeft betrekking op software voor het door de Gemeente uit te voeren mobiel bouwtoezicht. Het gunningscriterium is de ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

  1.2. De aanbestedingsprocedure is nader omschreven in voormelde offerteaanvraag (hierna ‘de offerteaanvraag’), waarin onder meer het Programma van Eisen is opgenomen. Daarnaast is een Nota van Inlichtingen verstrekt waarin de Gemeente vragen van gegadigden voor de opdracht heeft beantwoord.

  1.3. De offerteaanvraag vermeldt voor zover hier relevant het volgende:

  “Graag nodigen wij u uit voor het indienen van een offerte voor het leveren van software voor mobiel (bouw)toezicht, welke door 25 à 30 toezichthouders kan worden gebruikt.

  (…)

  Minimale eisen waar de offerte in voorziet:

  - Er dienen een drietal vergelijkbare referentieprojecten te worden aangeleverd. Deze worden door de Gemeente Den Haag nader beoordeeld:

  - Een uitgebreide toelichting op onderstaande vragen:

  o In welke mate zijn de opgegeven referenties vergelijkbaar met deze opdracht en beschrijf deze.

  o (…)

  Wijze van beoordeling van de offertes

  Als eerst wordt beoordeeld of alle gegevens die een kandidaat dient te overleggen, aanwezig en volledig zijn. Tevens wordt bekeken of de overgelegde gegevens en bescheiden voldoen aan de in dit aanbestedingsdocument geformuleerde criteria. Kandidaten die reeds verzochte gegevens niet hebben overgelegd kunnen worden uitsloten van de verdere procedure.

  Kandidaten die niet voldoen aan de minimale eisen die in dit document omschreven zijn, worden in ieder geval van de verdere procedure uitgesloten. ”

  1.4. In het Programma van Eisen zijn de eisen opgenomen waaraan de applicatie dient te voldoen. Hierin zijn onder meer de volgende eisen opgenomen:

  “30 De database dient te draaien op Oracle

  31 De applicatie dient ook offline te kunnen werken (zonder internet/3G toegang)

  (…)

  41 Het geleverd werk dien te passen binnen de ICT-architectuur van de Gemeente (…)”

  1.5. Naar aanleiding van de offerteaanvraag zijn door Yucat meerdere vragen gesteld. Deze vragen hadden onder meer betrekking op de door de Gemeente gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht en de boeteclausule.

  1.6. In de Nota van Inlichtingen zijn met betrekking tot voormelde eisen – voor zover hier relevant – de volgende vragen en opmerkingen opgenomen:

  “We gaan ervan uit dat de toezichthouder in staat gesteld dient te worden zijn hele werkvoorraad van bijvoorbeeld een dag of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT