Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 11 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/441823 / KG ZA 13-458

Vonnis in kort geding van 11 juni 2013

in de zaak van

 1. [A],

 2. [B],

 3. [C],

 4. [D],

 5. [E],

 6. [F],

 7. [G],

 8. [H],

 9. [I],

 10. [J],

 11. [K],

 12. [L],

 13. [M],

  allen wonende te [woonplaats],

  eisers,

  advocaat mr. J.A.M. van de Sande te Rotterdam,

  tegen:

  de publiekrechtelijke rechtspersoon

  Gemeente Nieuwkoop,

  zetelende te Nieuwkoop,

  gedaagde,

  advocaat mr. C.J.R. van Binsbergen te Alphen aan den Rijn.

  Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘eisers’ en ‘de Gemeente’.

 14. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 mei 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. Eisers zijn eigenaren van onroerende zaken (woonhuizen met bijbehorende opstallen) gelegen aan het Zuideinde in de gemeente Nieuwkoop. Het Zuideinde is een relatief smalle weg met daarlangs een grote hoeveelheid woningen. Het betreft veenachtig gebied en niet alle woningen zijn onderheid. Het Zuideinde wordt sinds lange tijd gebruikt als verkeersweg en wordt ook gebruikt door zwaar verkeer. Ter plaatse gold tot voor kort een maximale snelheid van 50 kilometer per uur en de maximale voertuigbelasting bedraagt 50 ton.

  1.2. Ter uitvoering van het Woningbouwproject Zuidhoek is en wordt in opdracht van de Gemeente een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben onder meer betrekking op de sloop van een camping en het aanbrengen van een zogenoemde leeflaag in het kader van bodemsanering. Voor deze werkzaamheden dienen grote hoeveelheden grond te worden aangevoerd naar de projectlocatie Roerdomp Zuidhoek (hierna ‘de Projectlocatie’). Het projectgebied is verdeeld in een negentigtal vrije kavels die bestemd zijn voor particuliere woningbouw.

  1.3. Vanaf de aanvang van het project in 2008 heeft de Gemeente diverse informatieavonden georganiseerd. Naar aanleiding van de werkzaamheden hebben aanwonenden van het Zuideinde hun zorgen geuit over schade en verkeersoverlast ten gevolge van (eventueel) vrachtverkeer over het Zuideinde. Bij brief van 19 januari 2009 heeft de Gemeente aan één van de aanwonenden het volgende meegedeeld:

  “Mogelijke schade aan woningen is een ander argument om het vrachtverkeer zo min mogelijk over het Zuideinde te laten rijden. Mocht dit onvermijdelijk zijn dan worden alle woningen opgenomen. Dit is op dit moment het beste instrument om mogelijke schade inzichtelijk te maken. Voor de lange termijn blijft het moeilijk om een verband aan te tonen tussen schade aan de woning en de verrichte werkzaamheden. Deze onzekerheid kan waarschijnlijk niet worden weggenomen.”

  1.4. Ter bepaling van de optimale aanvoerroute van de benodigde materialen (zand, grond en klei) heeft Arcadis in opdracht van de Gemeente een zogenoemde quickscan uitgevoerd. In het rapport van Arcadis d.d. 20 januari 2009 is aanvoer over het Zuideinde niet als optie aangemerkt. Het rapport vermeldt:

  “Dit transport dient zo veilig mogelijk uitgevoerd te worden, minimale schade aan omgeving te geven en zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. Een aanvoer via de Achttienkavelsweg en / of Aarlanderveensweg verdient derhalve de voorkeur boven aanvoer via de Ziendeweg, Zuideinde of de dorpskern van Nieuwkoop.”

  In dit rapport worden andere aanvoervarianten vermeld. Dit betreft onder meer aanvoer per pijpleiding, aanvoer over het water en aanvoer over een in de polder aan te leggen bouwweg (per as).

  1.5. Vanaf begin 2008 tot heden hebben bijna 2.400 vrachtwagenbewegingen (één vrachtwagenbeweging is heen en terug) plaatsgevonden over het Zuideinde. De intensiteit van deze vrachtwagenbewegingen fluctueert sterk. De Gemeente heeft het aantal vrachtwagenbewegingen beperkt tot 35 per dag. Per jaar bedroeg het gemiddeld aantal bewegingen tussen 0,4 en 4,8 per werkdag.

  1.6. In 2010 heeft Advies- en Ingenieursbureau LBP Sight te Nieuwegein (hierna ‘LBP Sight’) in opdracht van de Gemeente een trillingsonderzoek verricht. Dit onderzoek is verricht aan de woning Zuideinde 157, gelegen op 3,5 meter van de geasfalteerde weg. In dit onderzoek heeft LBP Sight de zogenaamde SBR-richtlijnen tot uitgangspunt genomen. Deze richtlijnen hebben onder meer betrekking op schade aan gebouwen (SBR-A) en hinder voor personen (SBR-B). Bij de berekening van de toepasselijke grenswaarden voor de woning is LBP Sight uitgegaan van categorie III, de in de richtlijnen meest trillingsgevoelige categorie bouwwerken.

  1.7. In juli 2010 heeft de Gemeente door RPS BCC B.V. bouwkundige (voor)opnamen laten verrichten van een aantal opstallen langs het Zuideinde.

  1.8. Het naar aanleiding van het onderzoek opgemaakte (concept-)rapport van 18 november 2010 vermeldt voor zover hier relevant het volgende:

  “De vraag van de gemeente is om voor wat langere tijd trillingmetingen uit te voeren bij de woning om te kijken wat de invloed van het huidige (vracht)verkeer daar is. De invloed van het extra vrachtverkeer van lege vrachtwagens ten gevolge van het wegrijden van de bouwlocatie kan niet worden beoordeeld, ‘daar er dit jaar voorlopig geen grondtransport meer plaatsvindt’, aldus de gemeente.

  (…)

  Gesteld kan worden op basis van hetgeen er op 6 september jl. is gemeten dat de gemeten waarden ruimschoots onder de gestelde grenswaarde blijven conform de SBR-A.

  (…)

  Het extra transport door lege vrachtwagens (9-tonners) zullen naar verwachting tot wat hogere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT