Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 28 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.111.846/01

Zaak/rolnummer Rb : 420865/KG ZA 12-586

arrest van 28 mei 2013

inzake

[Appellant],

wonende te […], […],

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

[Geïntimeerde],

wonende te […],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. R. Arends te Surhuisterveen.

Verloop van het geding

Bij exploot van 23 juli 2012 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 25 juni 2012. Bij memorie van grieven, tevens akte wijziging van eis, met producties, heeft [appellant] één grief tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door [geïntimeerde] bij memorie van antwoord, met producties, is bestreden. Voorts heeft [geïntimeerde] een tweetal bewijsmiddelen ter griffie van het hof doen deponeren.

Op 18 april 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [appellant] door mr. E.T. Bergsma, advocaat te Eindhoven, en [geïntimeerde] door zijn voornoemde advocaat, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Vervolgens hebben partijen, [geïntimeerde] onder overlegging van zijn procesdossier, arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep

  1. De door de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan uitgaat.

  2. In dit geding is tussen partijen in geschil de rechtmatigheid van de vermelding in het 'Bugatti Register The Netherlands-Belgium Vol. III' (en mogelijk volgende edities; hierna: "het Register"), bij de beschrijving van een Bugatti aangeduid met type '45'R, chassisnummer '47158' en engine number 4, dat deze is gebouwd op een nagemaakt ('replica') chassis. Deze auto (hierna: "de Bugatti" of "de auto") was tot voor kort eigendom van [appellant]. Deze stelt dat de betreffende vermelding jegens hem, althans degene aan wie hij de auto heeft verkocht, onrechtmatig is, omdat de auto een origineel chassis van het type 45 (T45) heeft, althans daaromtrent onzekerheid bestaat en dat de stelligheid waarmee door [geïntimeerde] in het Register wordt beweerd dat de auto een replica chassis heeft een nadelige invloed heeft op de waarde ervan. In eerste aanleg vorderde [appellant], kort samengevat, een verbod op verdere uitgifte van (delen van) het Register, opgave van diverse gegevens betreffende de productie en verhandeling van het Register, afgifte van de voorraad en diverse rectificaties. [appellant] stelt dat hij door de huidige eigenaar gevolmachtigd is om op eigen naam deze procedure te voeren en dat hij bovendien een eigen belang heeft bij de gevraagde voorzieningen vanwege een dreigende claim van de nieuwe eigenaar.

  3. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter geven de door [geïntimeerde] vermelde bronnen in onderlinge samenhang bezien voldoende steun voor de mededeling dat de Bugatti een door of in opdracht van [A] omstreeks 1978 gefabriceerd (replica) chassis heeft en leggen de door [appellant] in het geding gebrachte documenten daar tegenover onvoldoende gewicht in de schaal om [geïntimeerde] ertoe te verplichten bedoelde mededeling te nuanceren. Voor zover [appellant] de koper van de auto niet zou hebben geïnformeerd omtrent de bij hem, [appellant], bekende informatie betreffende de namaak van het chassis, komt dat voor zijn rekening en risico, aldus de voorzieningenrechter.

  4. In hoger beroep vordert [appellant], onder handhaving van zijn stellingen, primair een veroordeling van [geïntimeerde] om zich te onthouden van verdere uitgifte van het Register waarin de gewraakte mededeling voorkomt en subsidiair een veroordeling van [geïntimeerde] om de betreffende mededeling te nuanceren middels verzending van een rectificatiebrief aan de afnemers, alsmede het Register op zodanige wijze te wijzigen dat daaruit onomstotelijk valt op te maken "dat door [appellant] genoegzaam is aangetoond dat de Bugatti T45 mogelijk over een origineel chassis zou beschikken". Zowel primair als subsidiair vordert [appellant] de ook in eerste aanleg gevorderde opgave, alsmede een (ten opzichte van het petitum in de inleidende dagvaarding beperkte), aan de afnemers van het Register te richten rectificatie met de volgende inhoud:

    "Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft bij arrest (...) geoordeeld dat het aan u geleverde Bugatti Register pagina (..) onrechtmatig is jegens [appellant] en opvolgende kopers van de Bugatti T45 door het in strijd met de waarheid [ ] vermelden van [of indien vordering onder 2 wordt toegewezen: althans dat er onvoldoende bewijs bestaat voor,] de stelling dat deze Bugatti T45 over een nagemaakt chassis zou beschikken. Wij verzoeken u derhalve deze rectificatiebrief toe te voegen aan het Register bij de bijbehorende pagina."

    Een en ander op straffe van een dwangsom.

  5. De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.2 van het vonnis waarvan beroep vooropgesteld dat het antwoord op de vraag of een publicatie onrechtmatig is, ligt in het spanningsveld tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht om gevrijwaard te worden van de negatieve gevolgen van de publicatie. Welk belang de doorslag behoort te geven hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de gedane beweringen, de juistheid en/of feitelijke grondslag en de inkleding ervan, en de [appellant] van de te verwachten gevolgen. Volgens de voorzieningenrechter dient de publicerende partij de juistheid van de publicatie aannemelijk te maken, desnoods achteraf. Dit geldt volgens de voorzieningenrechter te meer indien, zoals in casu, met de publicatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT