Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 6 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerk 12/00775

6 juni 2013

uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer

op het beroep van

[X] B.V. gevestigd te [Z], belanghebbende,

gemachtigde: mr. W.H. Oudheusden (HLB Schippers) te Amersfoort,

tegen

een uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam,

de inspecteur.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  De inspecteur heeft bij beschikking van 30 september 2011 belanghebbende in het kader van de sectorindeling per 1 januari 2012 ingedeeld in sector 18 Reiniging.

  Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de inspecteur bij uitspraak, gedagtekend 17 september 2012, de bestreden beschikking herroepen en belanghebbende met ingang van 1 januari 2013 ingedeeld in sector 21 Havenclassificeerders.

  Het tegen deze uitspraak ingestelde beroep is ter griffie van het gerechtshof ontvangen op 12 oktober 2012, en aangevuld bij brief van 4 december 2012.

  De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 april 2013. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

 2. Feiten

  2.1. De onderneming van belanghebbende wordt uitgeoefend sinds 1968, en is aanvankelijk als loonbedrijf opgericht door [A], hierna: de oprichter. De oprichter vormt samen met zijn dochter de directie van belanghebbende. De aandelen worden gehouden door een stichting, waarvan de oprichter de bestuurder is.

  2.2. Blijkens door belanghebbende verstrekte informatie over haar bedrijfsactiviteiten hebben deze activiteiten betrekking op aanleg, onderhoud, ontstopping, inspectie en reiniging van rioleringen, reiniging van straat- en trottoirkolken, het afscheiden van consumptief vet en olie, alsmede de aanleg, installatie en onderhoud van pompen en gemalen. Belanghebbende werkt in opdracht van onder meer gemeentelijke overheden.

  2.3.1. Met dagtekening 10 mei 2011 heeft de Belastingdienst [P] aan belanghebbende verslag uitgebracht van de bevindingen van actualiteitsbezoeken loonheffing bij de onderneming van belanghebbende.

  2.3.2. In het verslag is onder meer het volgende opgenomen:

  “4.5. Sectorcode

  [Belanghebbende] is ingedeeld in sectorcode 1. Dat correspondeert met de agrarische sector.

  Dit heeft zijn oorsprong in de agrarische achtergrond van de oprichter. Op basis van de kernactiviteiten van het bedrijf moet [belanghebbende] worden ingedeeld in sectorcode 18, ‘reiniging’.”

  2.3.3. In reactie op het verslag heeft belanghebbende in haar brief van 23 augustus 2011 onder meer het volgende aan de inspecteur geschreven:

  “Een stukje historie

  In 1992 is er door de belastingdienst een besluit genomen om [belanghebbende] te handhaven in sectorindeling 1. In 2002 is dit opnieuw onderwerp van gesprek geweest waarbij er géén argumenten aan de orde geweest zijn die geleid hebben tot een ander besluit. Om deze reden beschouw ik de huidige sectorindeling als een verworven recht. De huidige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT