Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 19 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Holland

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/191379 / HA ZA 12-199

Vonnis van 19 juni 2013

in de zaak van

 1. [A],

 2. [B],

  beiden wonende te [woonplaats],

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [C] B.V.,

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  eisers,

  advocaat mr. H.J. Bos,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  WILGENHAEGE VERMOGENSBEHEER B.V.,

  gevestigd te Hoofddorp,

  gedaagde,

  advocaat mr. W. de Jong.

  Partijen zullen hierna [A], [B], [C] B.V., tezamen [A] c.s., en Wilgenhaege genoemd worden.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 25 juli 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 2 november 2012.

  1.2. De comparitie van 2 november 2012 is gehouden aansluitend aan de comparitie in de zaak met zaak- / rolnummer 191232 / HA ZA 12-185 (hierna: de zaak 191232). In beide zaken zijn partijen ter zitting door dezelfde raadslieden bijgestaan, Wilgenhaege is in beide zaken gedaagde partij, de dagvaardingen in beide zaken zijn kort na elkaar uitgebracht en in grote lijnen gelijk van opzet, hetgeen ook geldt voor de conclusies van antwoord. Dat heeft ertoe geleid dat aan het begin van de comparitie in onderhavige zaak uitdrukkelijk is besproken dat hetgeen ter zitting aan de orde is gesteld in de zaak 191232 eveneens heeft te gelden als aan de orde gesteld in onderhavige zaak omdat het anders gekunsteld overkomt telkens in herhaling te vallen. Het vorenstaande is niet in het proces-verbaal van de zittingen vermeld.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. Wilgenhaege is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning voor vermogensbeheer en bemiddeling in onder andere verzekeringen.

  2.2. Medio 2004 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [A] en [D] van Wilgenhaege. [A] heeft vervolgens besloten zijn vermogen door Wilgenhaege te laten beheren.

  2.3. Op 13 mei 2004 heeft [A], tezamen met zijn echtgenote [B], met Wilgenhaege een schriftelijke overeenkomst tot vermogensbeheer (hierna: de beheerovereenkomst met [A] in privé) gesloten. Voor zover van belang is daarin onder meer vermeld:

  (…)

  HOOFDSTUK 1

  BELEGGINGSBELEID BEHOUDEND

  Doel:

  Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van een hoog direct inkomen uit het belegde vermogen bij een laag koersrisico van de portefeuille.

  (…)

  Risico:

  Het beheer van de portefeuille is gericht op het genereren van positieve rendementen op de lange termijn, bestaande uit direct inkomen en te realiseren koerswinsten. Dit wordt nagestreefd door het vermogen op een defensieve manier in de verschillende assets te beleggen en risico’s waar nodig af te dekken. Het is echter mogelijk dat de waarde van de beleggingen daalt als gevolg van koersdalingen van de effecten.

  Verdeling van het vermogen binnen de volgende bandbreedtes, naar inzicht van de beheerder:

  Effect Minimum Maximum

  Aandelen (incl.pref.aandelen)

  Converteerbare obligaties

  Reverse convertibles

  Bedrijfsobligaties

  Staatsobligaties

  Vastgoedaandelen

  Defensieve optiestrategieën

  Special Structured Notes

  Futures

  Hedgefunds

  Cash

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0% 30%

  30%

  25%

  60%

  60%

  25%

  40%

  25%

  0%

  30%

  25%

  (…)

  HOOFDSTUK 7

  (…)

  7.1

  Beheerder zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Beheerder zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien er voor zover bekend komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Beheerder bij de uitvoering van deze overeenkomst met bijlagen; in dat geval is de aansprakelijkheid van de Beheerder begrensd op een bedrag dat gelijk is aan maximaal het beheerloon over 2 kalenderjaren, berekend over de waarde van de beleggingen op het moment van de (mogelijke) toerekenbare tekortkoming.

  (…)

  2.4. Van de beheerovereenkomst maakt onderdeel uit een vragenlijst, getiteld ‘beleggingsprofiel cliënt’, met daarin voorgedrukte aan te kruisen antwoorden.

  De door [A] en [B] ingevulde antwoorden, gedateerd 13 mei 2004, komen, voor zover relevant, samengevat neer op het volgende:

  - Het voornaamste doel dat zij uiteindelijk met het te beleggen vermogen willen bereiken is om het op termijn te gebruiken als (pensioen)inkomen.

  - De periode dat het vermogen kan worden belegd voordat er een groot gedeelte aan moet worden onttrokken is langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar.

  - Het inkomen van [A] zal binnen 5 jaar beduidend lager zijn.

  2.5. Het vermogen dat [A] in privé aan Wilgenhaege in beheer heeft gegeven bedroeg circa € 310.000,-.

  2.6. Op 27 mei 2004 is Wilgenhaege het feitelijk beheer gaan voeren over de portefeuille van [A] in privé.

  2.7. Op 2 september 2005 heeft [C] B.V. met Wilgenhaege een schriftelijke overeenkomst tot vermogensbeheer (hierna: de beheerovereenkomst met de vennootschap; tezamen met de beheerovereenkomst van [A] in privé aangeduid als de beheerovereenkomsten) gesloten. Voor zover van belang is in de beheerovereenkomst van de vennootschap vermeld:

  (…)

  HOOFDSTUK 1

  BELEGGINGSBELEID BEHOUDEND

  Doel:

  Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van een hoog direct inkomen uit het belegde vermogen bij een laag koersrisico van de portefeuille.

  (…)

  Risico:

  Het beheer van de portefeuille is gericht op het genereren van positieve rendementen op de lange termijn, bestaande uit direct inkomen en te realiseren koerswinsten. Dit wordt nagestreefd door het vermogen op een defensieve manier in de verschillende assets te beleggen en risico’s waar nodig af te dekken. Het is echter mogelijk dat de waarde van de beleggingen daalt als gevolg van koersdalingen van de effecten.

  Verdeling van het vermogen binnen de volgende bandbreedtes, naar inzicht van de beheerder:

  Effect Minimum Maximum

  Aandelen (incl.pref.aandelen)

  Converteerbare obligaties

  Reverse convertibles

  Bedrijfsobligaties

  Staatsobligaties

  Vastgoedaandelen

  Defensieve optiestrategieën

  Special Structured Notes

  Futures

  Hedgefunds

  Cash

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  30%

  30%

  25%

  60%

  60%

  25%

  40%

  25%

  0%

  30%

  100%

  (…)

  HOOFDSTUK 2

  VERGOEDINGEN

  Voor het beheren van de portefeuille brengt Wilgenhaege per kwartaal een beheerloon excl. BTW in rekening van

  • 0,26%

  [Dit percentage is doorgestreept en daarbij is handgeschreven vermeld: 0,24% conform afspraak (beide portefeuilles onder gelijke condities!)]

  (…)

  HOOFDSTUK 7

  (…)

  7.1

  Beheerder zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Beheerder zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien er voor zover bekend komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Beheerder bij de uitvoering van deze overeenkomst met bijlagen; in dat geval is de aansprakelijkheid van de Beheerder begrensd op een bedrag dat gelijk is aan maximaal het beheerloon over 2 kalenderjaren, berekend over de waarde van de beleggingen op het moment van de (mogelijke) toerekenbare tekortkoming.

  (…)

  2.8. Van de beheerovereenkomst met de vennootschap maakt onderdeel uit een vragenlijst, getiteld ‘beleggingsprofiel cliënt’, met daarin voorgedrukte aan te kruisen antwoorden. De door [A] ingevulde antwoorden, gedateerd 11 september 2005, komen, voor zover relevant, samengevat neer op het volgende:

  - Het voornaamste doel dat hij uiteindelijk met het te beleggen vermogen wil bereiken is het vermogen te laten groeien.

  - Bij de vraag naar de periode dat het vermogen kan worden belegd voordat er een groot gedeelte aan moet worden onttrokken is zowel het vakje bij langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar alsook het vakje bij langer dan 10 jaar aangekruist.

  - Op de vraag welke van de genoemde punten het beste het verwachte inkomen van cliënt weergeven over de komende 5 jaar, heeft [A] aangekruisd: B. Ik verwacht dat mijn/ons inkomen ongeveer gelijk zal zijn. Bij de vraag naar overige opmerkingen en/of bijzonderheden heeft [A] ingevuld: Inkomsten vooral via managementfee van Londsfort B.V. Managementfee zal komende jaren naar verwachting verdubbelen tot € 10.000,= ex BTW per maand. Salaris zal niet/nauwelijks stijgen naar verwachting.

  2.9. Het vermogen dat [C] B.V. aan Wilgenhaege in beheer heeft gegeven bedroeg € 265.681,-.

  2.10. In september 2005 is Wilgenhaege het feitelijk beheer over de portefeuille van de vennootschap van [A] gaan voeren.

  2.11. In 2007 en 2008 heeft [A] meerdere malen telefonisch, als ook per e-mail zijn ongerustheid en bezorgdheid over de verliezen van de portefeuilles en zijn ongenoegen over het gevoerde beleggingsbeleid aan Wilgenhaege kenbaar gemaakt.

  2.12. In een vragenlijst van Wilgenhaege getiteld ‘cliëntprofiel’, ondertekend en gedateerd 11 december 2007, heeft [A], voor zover relevant, de voorgedrukte aan te kruisen antwoorden beantwoord als volgt:

  - [A] heeft korter dan drie jaar ervaring met vermogensbeheer.

  - Het voornaamste doel dat [A] uiteindelijk met het te beleggen vermogen wil bereiken is het gebruiken als aanvulling op zijn huidige (pensioen)inkomen en vanaf ± 2012 als inkomen (optie).

  - Als het genoemde doel niet wordt gehaald heeft dat als gevolg dat [A] zijn levenspeil moet aanpassen.

  - De beleggingshorizon is langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar.

  - Op de vraag bij welke tussentijdse waardedaling van de portefeuille [A] zich nog comfortabel voelt, is aangekruisd dat (tussentijdse) waardedalingen van minder dan 10 % acceptabel zijn.

  - Op de vraag hoe [A] reageert op een zéér forse waardedaling van zijn vermogen is aangekruisd dat hij minimaal een week niet meer slaapt.

  - Bij de vraag in welk van de vier beleggingsprofielen [A] zich het meest herkent (behoudend, gematigd offensief, offensief of zeer offensief) is aangekruisd ‘behoudend’ en ‘gematigd offensief’.

  2.13. In een e-mailbericht aan Wilgenhaege van 25 augustus...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT