Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 20 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

BESCHIKKING

RECHTBANK OOST BRABANT

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: C/01/263193 / EX RK 13-82

C/01/262884 / EX RK 13-73.

Beschikking van 20 juni 2013

inzake de gevoegde verzoeken van

De Ontvanger van de Belastingdienst / midden- en kleinbedrijf,

mede kantoorhoudende te Eindhoven,

verzoeker,

advocaat mr E.E. Schipper te Amsterdam,

(verzoek met zaaknummer C/01/263193 /EX RK 13-82 )

- verder ook aan te duiden met De Ontvanger -

en

Het openbaar ministerie,

te 's-Hertogenbosch,

verzoeker,

vertegenwoordigd door mr M. Teengs Gerritsen, officier bij het Functioneel parket /BOOM, te 's-Hertogenbosch,

(verzoek met zaaknummer C/01/262884 / EX RK 13-73),

- verder ook aan te duiden met Het OM -.

Als belanghebbenden zijn opgeroepen en verschenen:

[A],

wonende te [adres]

handelend in zijn hoedanigheid van executeur van de nalatenschap [B];

en

[C],

wonende te [adres]

handelende:

 1. voor zichzelf,

 2. in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen

  1. [D], geboren 13 december 2000;

  2. [B], geboren 7 augustus 2002;

  3. [E], geboren 18 mei 1997,

  verweerders,

  advocaat mr C.A.D. Oomes te Waalre.

 3. De procedure

  1.1. Na binnenkomst van de verzoeken bij de rechtbank is een datum voor de behandeling bepaald. Zijdens verweerders heeft mr Oomes een verweerschrift met producties ingediend.

  1.2. De Ontvanger nog een nadere productie ingestuurd bij brief van 30 mei 2013. Het OM heeft eveneens een aanvullende productie ingestuurd bij e-mail van 31 mei 2013 alsmede uitstel van de behandeling verzocht omdat mr Teengs Gerritsen verhinderd was te verschijnen ter terechtzitting, welk verzoek is geweigerd.

  1.3. Ter terechtzitting zijn verschenen de Ontvanger in de persoon van [F] en mr Schipper. Van de zijde van het OM is – zoals aangekondigd – niemand verschenen. Aan de zijde van verweerders zijn verschenen [G] en [H], laatstgenoemde in beide (hierboven aangeduide) hoedanigheden, vergezeld van mr Oomes.

  1.4. Mr Schipper en mr Oomes hebben het woord gevoerd, eerstgenoemde aan de hand van aan de rechtbank overgelegde pleitaantekeningen.

  1.5. Tijdens de behandeling ter terechtzitting heeft mr Oomes kennisgenomen van de aanvullende productie van het OM en heeft hij aangegeven daarop te kunnen reageren. De rechtbank heeft de verzoeken vervolgens gevoegd.

  1.6. Uiteindelijk is de uitspraak bepaald op heden.

 4. Inleiding

  2.1. Op 17 november 2012 is na een op hem gepleegde aanslag op de openbare weg te Eindhoven overleden [B], geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar].

  2.2. [B] is door de rechtbank in de strafzaak tegen [I] (vonnis van 7 maart 2013 met parketnummers 01/889095-10 en 01/889114-11) beschouwd als de leider van een criminele organisatie die grootschalige transporten van hennep uitvoerde en gelden witwaste. Uit de bewijsmiddelen bleek de rechtbank van intensief en veelvuldig sms-verkeer tussen onder andere [B] enerzijds en diverse andere deelnemers aan de organisatie anderzijds...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT