Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 20 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 20 juni 2013

Zaaknummer: HV 200.124.818/01

Zaaknummers eerste aanleg: 10/12R en 10/13R

in de zaak in hoger beroep van:

[appellant sub 1.],

en

[appellante sub 2.],

beiden wonende te [woonplaats],

appellanten,

hierna te noemen: [appellant sub 1.] respectievelijk [appellante sub 2.],

advocaat: mr. J.A. van Gemeren.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst naar de vonnissen van de rechtbank Oost-Brabant van 27 maart 2013.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 5 april 2013, hebben appellanten ieder voor zich verzocht voormelde vonnissen te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de schuldsaneringsregeling van appellanten reeds nu te beëindigen met een schone lei.

  2.2. Gelet op de onderlinge samenhang van de zaken, heeft het hof de beide zaken gevoegd behandeld.

  De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 juni 2013. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

  - appellanten, bijgestaan door mr. Van Gemeren;

  - I.A. Povel, hierna te noemen: de bewindvoerder.

  2.3. Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

  - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg d.d. 27 februari 2013;

  - de brief met bijlagen van de advocaat van appellanten d.d. 16 april 2013;

  - de brief met bijlagen van de advocaat van appellanten d.d. 18 april 2013;

  - de brief met bijlagen van de bewindvoerder d.d. 17 april 2013;

  - de ter zitting in hoger beroep door de advocaat van appellanten overgelegde email van AGIS Zorgverzekeringen d.d. 11 juni 2013.

 3. De beoordeling

  3.1. Bij vonnissen van 8 januari 2010 is ten aanzien van beide appellanten de toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken.

  3.2. Bij vonnissen waarvan beroep heeft de rechtbank de termijn van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 349a lid 1 Fw gewijzigd en bepaald dat de termijn gedurende welke appellanten zijn onderworpen aan de verplichtingen ingevolge de schuldsaneringsregeling wordt verlengd totdat de boedelachterstand en de nieuwe schulden zijn voldaan met een maximum van zes maanden (8 juli 2013) en voor het overige iedere verdere beslissing aangehouden.

  3.3. Appellanten hebben in het beroepschrift - kort samengevat - onder meer aangevoerd dat de schuldsaneringsregeling reeds nu met een schone lei kan worden beëindigd nu het uitdelingspercentage rond of boven de 100% bedraagt en zij geen steken hebben laten vallen bij de verificatie van de schulden.

  Inzake de nieuwe ontstane schulden merken appellanten op dat de vordering bij Oxxio is afgeboekt, hetgeen blijkt uit de brief van de bewindvoerder. Met betrekking tot de vordering van Agis is een betalingsvoorstel gedaan.

  3.3.1. De bewindvoerder heeft ter zitting in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT