Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 21 de Junio de 2013

Datum uitspraak21 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

21 juni 2013

Eerste Kamer

12/05331

EE/DH

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.W. de Water,

t e g e n

D.A. Beck, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [verzoeker],

kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en de curator.

 1. Het geding in feitelijke instantie

  Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak F11/358 van de rechtbank 's-Gravenhage van 7 november 2012.

  De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

 2. Het geding in cassatie

  Tegen de beschikking van de rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

  De curator heeft geen verweerschrift ingediend.

  De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

 3. Beoordeling van het middel

  De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 4. Beslissing

  De Hoge Raad verwerpt het beroep.

  Deze beschikking is gegeven door de raadsheren C.A. Streefkerk, als voorzitter, A.H.T Heisterkamp en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 21 juni 2013.

  12/05331

  Mr. F.F. Langemeijer

  26 april 2013

  Conclusie inzake:

  [Verzoeker]

  tegen

  mr. D.A. Beck q.q.

 5. In deze insolventiezaak wordt volstaan met een verkorte conclusie. Verzoeker (de schuldenaar) is bij vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 24 mei 2011 in staat van faillissement verklaard. Mr. D.A. Beck is benoemd tot curator in dit faillissement. Naar aanleiding van een verschil van mening over de voorgenomen verkoop van zijn woning, heeft de schuldenaar de rechtbank verzocht over te gaan tot ontslag van de curator (art. 73 Fw). Bij beschikking van 7 november 2012 heeft de rechtbank dit verzoek afgewezen.

 6. Bij verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 16 november 2012, heeft de schuldenaar tegen deze beslissing beroep in cassatie ingesteld(1). Het middel houdt in dat de beslissing volstrekt onvoldoende is gemotiveerd: in het destijds aan de schuldenaar en zijn advocaat toegezonden afschrift van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT