Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 31 de Diciembre de 2008

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Diciembre de 2008
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 400467 / AL VERZ 08-2698

datum uitspraak: 31 december 2008

BESCHIKKING HERROEPING

inzake

De Stichting STICHTING DRIELANDEN EDUCATIEVE DIENSTVERLENING

te Haarlem

verzoekster

hierna: Drielanden

gemachtigde: mr. R.A.C.G. Martens

tegen

[verweerster]

te [woonplaats]

verweerster

hierna: [verweerster]

gemachtigde: mr. drs. C.A. de Weerdt

De procedure

Op 8 oktober 2008 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Drielanden. [verweerster] heeft een verweerschrift ingediend dat op 4 december 2008 bij de griffie is binnengekomen. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 11 december 2008. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van Drielanden heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

[verweerster], geboren op 17 oktober 1951, is op 15 augustus 1976 bij Drielanden in dienst getreden. Zij bekleedde laatstelijk de functie van manager leerlingenzorg, tegen een bruto maandsalaris van € 5.167,32 per maand. Bij beschikking van 10 juni 2008 is de arbeidsovereenkomst tussen Drielanden en [verweerster] door de rechtbank Haarlem ontbonden met ingang van 1 juli 2008. De rechtbank heeft, in verband daarmee, aan [verweerster] ten laste van Drielanden een vergoeding toegekend van € 240.000,- bruto.

Het verzoek

Drielanden verzoekt herroeping van de beschikking van de rechtbank d.d. 10 juni 2008 waarbij de arbeidsovereenkomst tussen partijen is ontbonden met instandhouding van de ontbindingsdatum van 1 juli 2008 en met vaststelling van een ontbindingsvergoeding ten bedrage van € 150.000,- bruto. Ter toelichting stelt Drielanden - samengevat - het volgende.

In juli 2008 is Drielanden, bij het opschonen van de computer van [verweerster], op een aantal e-mails gestuit. Uit de inhoud van die e-mails blijkt dat [verweerster] reeds in januari en februari 2008 concrete voorbereidingen aan het treffen was om voor zichzelf te beginnen en in maart 2008 zelfs al bedrijfsmiddelen heeft vergaard. Deze nieuwe feiten, die [verweerster] tegenover Drielanden heeft verzwegen voor en tijdens de ontbindingsprocedure, zijn van dien aard dat deze de beslissing van de kantonrechter hadden kunnen beïnvloeden en tot een ander resultaat hadden moeten leiden. [verweerster] heeft immers weliswaar aangegeven dat zij functies, die door Drielanden als alternatief waren aangeboden, niet ambieerde dan wel niet passend achtte en dat zij er over dacht om voor zichzelf te beginnen, maar uit de e-mails blijkt dat [verweerster] al in februari 2008 voor zichzelf had besloten om zich als zelfstandige te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT