Verstek van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 12 de Febrero de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Febrero de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

In de zaak van:

de besloten vennootschap Lage Landen Financial Services BV,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: GGN Brabant, gerechtsdeurwaarders te Tilburg,

t e g e n :

[gedaagde],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden, wonende in België, [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

heeft de kantonrechter te Eindhoven, in navolging op het tussenvonnis van 16 oktober 2008, het navolgende vonnis gewezen.

 1. De procedure

  1.1. De kantonrechter heeft acht geslagen op de volgende processtukken:

  * de akte van 27 november 2008 zijdens eiseres, met daarbij twee producties.

  1.2. De uitspraak is thans bepaald op heden.

  1.3. Partijen zullen hierna “Lage Landen” en “[gedaagde]” worden genoemd.

 2. Het verdere geschil en de beoordeling

  2.1. De kantonrechter volhardt bij zijn tussenvonnis van 16 oktober 2008.

  2.2. Lage Landen heeft bij akte een afschrift van de overeenkomst inzake productfinanciering particulieren van 20 november 2006 overgelegd. Uit dit afschrift blijkt, zo stelt Lage Landen, dat [gedaagde] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst woonachtig was in Nederland. Voorts overlegt Lage Landen een afschrift van de toepasselijke Algemene Voorwaarden, waarin – aldus Lage Landen – artikel 18 een bepaling bevat over toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid.

  Bevoegdheid

  2.3. Artikel 17 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, de zogenaamde Brussel I –Vo (hierna te noemen EEX-Vo) bepaalt dat van afdeling 4 slechts kan worden afgeweken indien, zo bepaalt lid 3: “…waarbij een consument en zijn wederpartij die op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben, de gerechten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij het recht van dit lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt”.

  2.4. Lage Landen heeft bij haar akte de overeenkomst tussen haar en [gedaagde], wonende te [plaatsnaam] Nederland overgelegd. Bij de overeenkomst is een kopie van de identiteitskaart van [gedaagde] gevoegd.

  De op de overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn overgelegd als productie 2 bij de akte. Artikel 18: Geschillen bevat in de eerste alinea een rechtskeuze voor Nederlands recht. Het artikel bepaalt verder in de tweede alinea...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT