Verstek van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 26 de Marzo de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Marzo de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

In de zaak van:

de besloten vennootschap Lage Landen Financial Services BV,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: GGN Brabant, gerechtsdeurwaarders te Tilburg,

t e g e n :

[gedaagde],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden, wonende in België, [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

heeft de kantonrechter te Eindhoven, in navolging op het tussenvonnis van 16 oktober 2008 en op het tussenvonnis van 12 februari 2009 het navolgende vonnis gewezen.

 1. De procedure

  1.1. De kantonrechter heeft acht geslagen op de volgende processtukken:

  - de akte van 26 februari 2009 en de daaraan gehechte drie producties.

  1.2. Aan gedaagde is abusievelijk op 26 februari 2009 een rolbericht gestuurd, dit naast de – terechte - toezending van de beide eerdere vonnissen in deze zaak. Nu gedaagde niet is verschenen dienen aan hem geen rolberichten te worden toegezonden. Niettemin heeft gedaagde geen reden gezien om of naar aanleiding van de tussenvonnissen of naar aanleiding van het rolbericht alsnog te verschijnen en het verstek te zuiveren.

  1.3. Partijen zullen hierna “Lage Landen” en “[gedaagde]” worden genoemd.

  1.4. De uitspraak is bepaald op heden.

 2. De verdere beoordeling

  2.1. De kantonrechter volhardt bij zijn tussenvonnissen van 16 oktober 2008 en 12 februari 2009, zij het met als aanvulling op rechtsoverweging 2.5. van laatstgenoemd vonnis dat het adres van [gedaagde] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Lage Landen was [adres] [plaatsnaam], gemeente Woensdrecht, en derhalve dit adres gelegen is in het Nederlandse deel van de kern [plaatsnaam].

  2.2. Lage Landen heeft bij akte van 26 februari 2009 betoogd dat de aan [gedaagde] gestuurde eerste ingebrekestelling, als overgelegd als productie 3 en gericht aan het hierboven genoemd adres in [plaatsnaam], retour is gekomen met - zoals de kantonrechter zelf heeft opgemerkt - de aantekening “ vertrokken/onbewoond”. Lage Landen merkt op dat [gedaagde] nimmer, en dit in strijd met artikel 7 van de algemene voorwaarden, een adreswijziging heeft gestuurd. Lage Landen heeft vervolgens wederom een ingebrekestelling verstuurd (productie 4). De door 2 geïncasseerde bedragen werden, aldus Lage Landen verwijzend naar het als productie 5 overgelegde overzicht, meteen gestorneerd.

  2.3. Op basis van de verschafte informatie kan niet worden vastgesteld dat enige ingebrekestelling [gedaagde] heeft bereikt, zij het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT