Verstek van Rechtbank Roermond, Sector kanton, 28 de Abril de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Abril de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 239796 \ CV EXPL 09-1563

Verstekvonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 28 april 2009

in de zaak van:

de onderlinge waarborgmaatschappij O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A., gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

gemachtigde: de LAVG Breda,

tegen:

[gedaagde], wonende te [woonplaats] aan de [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

niet geantwoord.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

  1.2. De vordering van eiseres is als volg samengesteld:

  - aan nominale premie ingevolge de Ziekenfondswet over (een deel van) de periode 1 januari 1999 tot 1 juli 2005 een bedrag van EUR 1.403,34;

  - aan rente berekend tot 1 februari 2009 een bedrag van EUR 802,09 en

  - aan buitengerechtelijke kosten een bedrag van EUR 357,00.

  1.3. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uiterlijk op de zitting (als in de dagvaarding vermeld) te antwoorden en heeft ook niet om uitstel verzocht.

 2. Het oordeel van de kantonrechter

  2.1. Nu gedaagde niet is verschenen blijft de vordering onweersproken en mag de rechter op grond van artikel 3:322 BW niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.

  2.2. Nu eiseres geen enkele motivering geeft op grond waarvan zij zoveel tijd heeft laten verstrijken alvorens haar vordering in rechte op te eisen had het in elk geval in het kader van de op grond van artikel 111 Rv op eiseres rustende stelplicht, op de weg van eiseres gelegen om gemotiveerd aan te geven waarom zoveel tijd is verlopen alvorens gedaagde is aangesproken. Nu zij dit niet heeft gedaan, in elk geval hiervan niets is gesteld noch gebleken, en eerst thans gedaagde in rechte aanspreekt maakt eiseres daarmede oneigenlijk gebruik van het procesrecht door eveneens rente te berekenen over het openstaande factuurbedrag vanaf de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT