Herziening van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 26 de Junio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Junio de 2009
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector belasting

Nummer BK-08/00063

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer d.d. 26 juni 2009

op het verzoek van X te Z om herziening van de uitspraak van 3 februari 2006 van dit Gerechtshof, kenmerk BK-04/01826, betreffende na te noemen naheffingsaanslag en boetebeschikking.

 1. Procedure tot het verzoek om herziening

  1.1 De Inspecteur, de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst Centrale administratie, heeft aan belanghebbende over het tijdvak van 17 juli 2003 tot en met 17 december 2003 een naheffingsaanslag in de motorrijtuigenbelasting opgelegd, aanslagnummer 000.00.000.Y3.90001. De nageheven belasting beloopt € 213. Gelijktijdig met het opleggen van de naheffingsaanslag heeft de Inspecteur bij beschikking een boete van honderd percent van de nageheven belasting aan belanghebbende opgelegd. Het biljet waaruit van de naheffingsaanslag en de boete blijkt, is gedagtekend 23 januari 2004.

  1.2 Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag en de boete een bezwaarschrift ingediend. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de naheffingsaanslag en de boetebeschikking gehandhaafd.

  1.3 Belanghebbende is van de uitspraken van de Inspecteur in beroep gekomen bij het Hof. Het beroep is geregistreerd onder het in de aanhef vermelde kenmerk. Het Hof heeft het beroep bij de in de aanhef vermelde uitspraak ongegrond verklaard.

  1.4 Belanghebbende heeft vervolgens met betrekking tot die uitspraak van het Hof beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld. Bij arrest van 19 januari 2007, nr. 43.474, heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard.

 2. Loop van het geding

  2.1 Bij brief van 9 september 2007, ingekomen ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage op 17 september 2007, heeft belanghebbende verzocht de in de aanhef vermelde uitspraak te herzien. Op 19 december 2007 heeft de rechtbank het verzoek met een aanvulling daarop, gedateerd 19 september 2007, aan het Hof doorgezonden. Daarna heeft belanghebbende een tweede aanvulling, gedateerd 26 februari 2008, op het verzoek ingezonden, voorzien van een bijlage. Bij brief van 7 augustus 2008 heeft belanghebbende een derde aanvulling op het verzoek ingediend.

  2.2 In verband met het verzoek is van belanghebbende een griffierecht geheven van € 39. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  2.3 De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 4 juni 2009, gehouden te Den Haag. Aldaar is P namens de Inspecteur verschenen. Van de zijde van belanghebbende is niemand verschenen.

  2.4 Belanghebbende is door de griffier bij brieven, op 12 mei 2009, zowel aangetekend als niet aangetekend verzonden aan de adressen:

  - X, a-straat 2, [postcode] te Z, het laatstbekende woonadres van belanghebbende volgens de gemeentelijke basisadministratie, en

  - X, p/a Y, b-straat, [postcode]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT