Herziening van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 19 de Junio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Junio de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie: Rotterdam

Beschikking ex artikel 382 juncto 390 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Brunel Nederland BV & Brunel International NV,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

verweersters ten aanzien van het zelfstandig tegenverzoek,

gemachtigde: mr. M.J. Keuss,

tegen

[Verweerder],

wonende te Singapore,

verweerder,

verzoeker ten aanzien van het zelfstandig tegenverzoek,

gemachtigde: mr. Y. van Gemerden & mr. P.P.Ch.J. Spanjaard.

Verzoeksters / verweersters ten aanzien van het zelfstandig tegenverzoek worden hierna in enkelvoud aangeduid als “Brunel”. Verweerder / zelfstandig verzoeker wordt aangeduid als “[verweerder]”. Een en ander voorzover niet anders is vermeld.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. De kantonrechter verwijst naar de beschikking d.d. 14 november 2008. Daarin is beslist dat Brunel ontvankelijk is in haar verzoek tot herroeping. De kantonrechter heeft een nader onderzoek bepaald naar de vraag of er door [verweerder] al dan niet bedrog is gepleegd in de ontbindingsprocedure. Daartoe is ambtshalve een getuigenverhoor bepaald.

  1.2. Vervolgens is op 23 januari en op 30 januari 2009 [verweerder] als getuige gehoord. Zijn verhoor is vastgelegd in een proces-verbaal, gedateerd 23 januari 2009, waaraan een groot aantal producties is gehecht.

  1.3. Vanuit de vestiging van Brunel te Capelle aan den IJssel is door middel van videoconferencing op 19 maart 2009 een tweetal getuigen te Singapore gehoord (in de Nederlandse taal), te weten de heer [getuige 1] en mevrouw [getuige 2], de levenspartner van [verweerder]. Deze verhoren zijn opgenomen en door het kantoor van de advocaat van [verweerder] uitgewerkt. Vervolgens zijn deze uitwerkingen aan de kantonrechter en aan de advocaat van Brunel toegezonden. Daarna hebben deze getuigen de verklaringen ondertekend en zijn zij aan het dossier toegevoegd.

  1.4. Door [verweerder] is op 23 april 2009 een “antwoordconclusie na enquête ingediend”, voorzien van producties. Op 7 mei 2009 heeft Brunel een “antwoordakte na enquête” ingediend, eveneens met producties. Op 28 mei 2009 heeft [verweerder] een akte houdende uitlating producties ingediend.

 2. De verdere beoordeling

  Standpunt Brunel

  2.1. De getuigenverhoren en het nadere onderzoek hebben volgens Brunel aangetoond dat [verweerder] in de ontbindingsprocedure bedrog heeft gepleegd. Om die reden dient de ontbindingsprocedure te worden heropend. Volgens Brunel is duidelijk dat [verweerder] de kantonrechter heeft voorgelogen met als gevolg dat de kantonrechter in 5.22. van de ontbindingsbeschikking d.d. 11 december 2006 als mede bepalende factor voor de vastgestelde vergoeding in ogenschouw heeft genomen “het feit dat [verweerder] zeer lang in het buitenland heeft gewoond” en“de kennelijke terugkeer van [verweerder] en gezin naar Nederland.”

  2.2. De volgende chronologie is van belang:

  28 april 2006: ontslagaanzegging

  23 juni 2006 zitting kort geding Amsterdam

  13 juli 2006 tweede zitting in het kort geding

  10 augustus 2006 [verweerder] verlaat woning in Singapore

  14 september 2006 huur vervangende woning in Singapore

  13 november 2006 zitting in de ontbindingsprocedure in Rotterdam

  medio november 2006 [verweerder] vertrekt naar Singapore

  11 december 2006 beschikking kantonrechter Rotterdam

  9 januari 2007 nieuw verzoek uitoefening optierechten door [verweerder]

  10 januari 2007 ontbindingsdatum arbeidsovereenkomst

  5 maart 2007 kort geding dagvaarding namens [verweerder] uitgebracht

  1 april 2007 indiensttreding [verweerder] bij Energy Resourcing

  17 augustus 2007 ontslag [verweerder] bij Energy Resourcing

  6...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT