Hoger beroep kort geding van Rechtbank Middelburg, 9 de Junio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 9 de Junio de 2009
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

67820 / KG ZA 09-85

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 67820 / KG ZA 09-85

Vonnis van 9 juni 2009

in de zaak van

[eiser],

wonende te Londen, Groot Brittannië,

eiser,

advocaten: mr. J.B. de Meester en mr. H.M. Dunsbergen te Goes,

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie),

gevestigd te ’s-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat: mr. A.Th.M. ten Broeke te ’s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [eiser] en De Staat worden genoemd.

De procedure.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding;

de mondelinge behandeling op 28 mei 2009;

de pleitnota van [eiser];

de pleitnota van De Staat;

de door partijen overgelegde producties.

De feiten.

Het arrondissementsparket te Middelburg voert een strafrechtelijk financieel onderzoek uit naar het handelen van [W] en diens besloten vennootschap [C] Het onderzoek richt zich op drugstransacties en het witwassen van geld rondom de coffeeshop [P] in Terneuzen.

In het kader van het tegen [W] en [C] gerichte onderzoek zijn op 19 november 2007, 26 februari 2008 en 26 maart 2008 door Officier van Just[A] rechtshulpverzoeken gericht aan de bevoegde autoriteiten te Zwitserland.

Door de Zwitserse autoriteiten is op 30 juni 2008 op de ten name van [eiser] gestelde rekening [nummer] bij de Pictet Bank te Zwitserland beslag gelegd.

Bij brief van 10 februari 2009 heeft [eiser] via zijn advocaat aan Officier van Jus[B] van het arrondissementsparket Middelburg verzocht dit beslag op te heff[B] heeft bij brief van 20 maart 2009 aan de Zwitserse onderzoeksrechter, mevrouw mr. [C], bericht dat hij geen noodzaak ziet het beslag op de rekening van [eiser] bij de Pictet Bank te handhaven en verzocht dit op te heffen.

In reactie hierop heeft [C] bij brief van 24 maart 2009 aan Officier van Justitie [A], als indiener van de rechtshulpverzoeken, gevraagd het door [B] gedane verzoek te willen bevestigen. [A] weigert dit.

De Officier van Justitie [D], verbonden aan het onder het Openbaar Ministerie ressorterende B.O.O.M. (Bureau Ontnemingswetgeving OM), legt bij brief van 14 april 2009 aan de advocaat van [eiser] uit waarom vooralsnog niet tot opheffing van het beslag wordt overgegaan.

Het geschil.

[eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de Staat zal veroordelen tot volledige medewerking aan de opheffing van het beslag op de rekening van [eiser] met nummer [nummer] bij de Pictet Bank te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT