Verzet van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 14 de Julio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Julio de 2009
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

 1. [X],

  wonende te [plaats],

 2. [A],

  wonende te [plaats],

  APPELLANTEN,

  advocaat: mr. J.L.W. Nillesen te Amsterdam,

  t e g e n

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Y] HOLDING B.V.,

  gevestigd te [plaats],

  GEÏNTIMEERDE,

  advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam.

  Partijen worden hierna [X] c.s. en [Y] genoemd.

 3. Het verloop van het geding in hoger beroep

  [X] c.s. zijn bij exploot van 29 december 2008 in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank Amsterdam onder zaaknummer/rolnummer 401108/HA ZA 08-1743 in verzet tussen partijen heeft gewezen en dat op 8 oktober 2008 is uitgesproken, met dagvaarding van [Y] voor dit hof. De appeldagvaarding bevat twee grieven, die zijn toegelicht.

  [X] c.s. hebben - in overeenstemming met voormeld exploot - geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, [Y] alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in het door haar gedane verzet, met haar veroordeling in de kosten van het geding in beide instanties.

  Bij memorie van antwoord heeft [Y] de grieven bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van [X] c.s. in de kosten van het hoger beroep.

  Vervolgens hebben [X] c.s. onder overlegging van een productie een akte genomen, waarna [Y] een antwoordakte heeft genomen.

  Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

 4. De beoordeling

  2.1. In eerste aanleg heeft de rechtbank op vordering van [X] c.s. en op het tegen [Y] verleende verstek bij vonnis van 12 maart 2008 (verder ook: het verstekvonnis) [Y] op straffe van de verbeurte van een dwangsom veroordeeld een aantal stukken aan [X] c.s. over te leggen. Voorts werd [Y] in de kosten van het geding verwezen.

  2.2. [Y] heeft bij exploot van 9 mei 2008 tegen het verstekvonnis verzet gedaan en een tegenvordering ingesteld. In de verzetprocedure hebben partijen onder meer gedebatteerd over de vraag of [Y] het verzet tijdig heeft gedaan. Bij akte van 15 september 2008 heeft [Y] haar (tegen)eis gewijzigd. Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het verstek tijdig is ingesteld, de zaak voor conclusie van repliek in conventie/antwoord in reconventie naar de rol verwezen en bepaald dat van dit tussenvonnis hoger beroep openstaat.

  2.3. De grieven strekken ten betoge dat de rechtbank [Y] ten onrechte ontvankelijk heeft geacht in haar verzet. Volgens [X] c.s. heeft [Y] het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT