Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 23 de Diciembre de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Diciembre de 2009
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 385412/AO VERZ 08-397

datum uitspraak: 23 december 2009

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDELSONDERNEMING [XXX] B.V.

te Adorp, gemeente Winsum

verzoekster

hierna: [verzoekster]

gemachtigde: mr. D. Kuijken

tegen

[verweerder]

te [woonplaats]

verweerder

hierna: [verweerder]

gemachtigde: mr. M. Heijsteeg

De procedure

De kantonrechter neemt over en verwijst naar hetgeen in de beschikking van 4 juli 2008 is overwogen en beslist.

Als gevolg van de beschikking van 22 juni 2009 in zaaknummer 404691/AL VERZ 08-2972 is het onderhavige geding heropend voor zover het de toegekende vergoeding betreft.

Partijen hebben een aanvullend verzoekschrift ([verzoekster]) en een aanvullend verweerschrift ([verweerder]) ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 september 2009. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van [verweerder] heeft een pleitnotitie overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

  1. [verweerder], geboren op 12 april 1958, was bij [verzoekster] in dienst, laatstelijk in de functie van Export Manager.

  2. [verweerder] heeft zich op 14 januari 2008 via zijn advocaat ziek gemeld.

  3. Op 15 januari 2008 heeft [verzoekster] een spoedcontrole laten uitvoeren. Een verzuimrapporteur heeft [verweerder] bezocht en geconcludeerd dat [verweerder] arbeidsongeschikt is. De bedrijfsarts heeft, nadat [verweerder] had gemeld dat de arbeidsverhouding tussen partijen was verstoord en dat hij last had van spanningsklachten, inschakeling van een mediator geadviseerd.

  4. Partijen hebben een aantal gesprekken gevoerd bij de mediator, maar zij zijn niet tot elkaar gekomen.

  5. Bij verzoekschrift van 23 mei 2008 heeft [verzoekster] de kantonrechter te Haarlem verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

  6. Bij beschikking van 4 juli 2008 (zaaknummer 385412/AO VERZ 08-397) heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2008 ontbonden onder toekenning aan [verweerder] van een vergoeding van € 260.000,-- bruto. [verweerder] was op dat moment 50 jaar oud.

  7. Op 25 juli 2008 is Iwvia Holding BV (verder Iwvia) opgericht. [verweerder] is enig directeur en aandeelhouder van Iwvia. Eveneens op 25 juli 2008 is Litams BV (verder Litams) opgericht met Iwvia en [YYY] Management BV als statutair directeuren.

  8. Bij beschikking van 22 juni 2009 is het geding met voornoemd zaaknummer heropend voor zover het de toegekende vergoeding betreft. De kantonrechter heeft daartoe samengevat overwogen dat [verweerder] in strijd met de waarheid heeft gehandeld door tijdens de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT