Verstek van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 30 de Diciembre de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Diciembre de 2009
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Hertogenbosch

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 202701 / HA ZA 09-2663

Vonnis van 30 december 2009

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. J.O. de Wilde te 's Hertogenbosch,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

KELSTERN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED,

laatstelijk gevestigd te Road Town Tortola, Britse Maagden Eilanden,

feitelijk zonder bekend kantoor- of bestuursadres,

gedaagde,

niet verschenen.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - het tegen gedaagde verleende verstek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De beoordeling

  2.1. Voor de beoordeling van de vorderingen van eiseres neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat partijen in januari 1999 een hypothecaire geldleningsovereenkomst hebben gesloten voor de financiering van de onroerende zaak van eiseres aan de Sint Rochusstraat 48 te Eindhoven. Uit de onweersproken stellingen van eiseres rechtens volgt dat gedaagde sedert 4 juli 2001 in verzuim is. Immers, gedaagde heeft ná de door/namens haar gegeven instemming met algehele aflossing door eiseres van de hypothecaire geldlening nakoming van de afgesproken betaling van het saldo verhinderd, althans niet meegewerkt aan het in ontvangst nemen van de geldsom door voor eiseres onbereikbaar te zijn door omstandigheden die aan haar moeten worden toegerekend.

  2.2. Als gevolg van het verzuim van gedaagde is eiseres niet in staat de betaling te verrichten die zou moeten leiden tot vervallenverklaring van de hypotheek en doorhaling van de inschrijving ten gunste van gedaagde. Dientengevolge is voor eiseres sedert medio 2001 herfinanciering en/of verkoop van de voormelde woning te Eindhoven onmogelijk.

  2.3. De rechtbank is van oordeel dat het zeer langdurig verzuim aan de zijde van gedaagde de daaruit volgende voortdurende beperking van het eigendomsrecht van eiseres niet langer rechtvaardigt. Mede gelet op het inmiddels verstreken zijn van de bij aanvang van de geldlening overeengekomen looptijd tot 15 januari 2009, zal de rechtbank op de voet van artikel 3:274 lid 1 juncto 3:29 BW de tot doorhaling van de inschrijving strekkende verklaring geven als ware de betaling, die gedaagde tot op heden heeft verhinderd, gedaan.

  2.4. Eiseres vordert eveneens dat zij wordt bevrijdt van al haar verbintenissen uit hoofde van de geldleningsovereenkomst zoals vastgelegd in de hypotheekakte van 4 maart 1999. Blijkens de dagvaarding en de daarbij behorende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT