Hoger beroep kort geding van Rechtbank Zwolle, 15 de Julio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak15 de Julio de 2009
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 145453 / HA ZA 08-611

Vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ATMP INVESTMENTS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. J.P. van Dijk te Dedemsvaart,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METRON TECHNOLOGY (BENELUX) B.V.,

statutair gevestigd te [woonplaats] en kantoorhoudende te [kantoor],

gedaagde,

advocaat mr. E.P. Kapper te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ATMP en Metron genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 16 mei 2008 met producties

  - de conclusie van antwoord met producties

  - de conclusie van repliek

  - de conclusie van dupliek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. ATMP heeft van Metron een bedrijfspand aan de [adres] te [woonplaats] (hierna: het bedrijfspand) gekocht en op 2 mei 2005 geleverd gekregen. In de schriftelijke koopovereenkomst, die door ATMP en Metron op respectievelijk 18 maart 2005 en 6 april 2005 is ondertekend, is onder meer het volgende vermeld:

  “Deze koop geschiedt onder de volgende bijzondere en algemene bepalingen, wat betreft de algemene bepalingen voor zover daarvan bij de bijzondere bepalingen niet is afgeweken.

  BIJZONDERE BEPALINGEN

  […]

  Overige verklaringen van verkoper

  Artikel 5

  Verkoper verklaart tot slot:

  1. Het is hem niet bekend dat het huidig gebruik van het verkochte op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan of dat gebouwd/verbouwd is zonder de daartoe vereiste vergunningen.

  […]

  ALGMENE BEPALINGEN

  Omschrijving leveringsverplichting

  Artikel I

 3. Verkoper is verplicht koper eigendom dan wel erfpacht te leveren, die:

  […]

  1. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de eventueel in dit koopcontract vermelde;

  […]

 4. Het verkochte zal worden overgedragen met alle daaraan verbonden rechten en bevoegdheden, vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, behoudens die welke ingevolge de bijzondere bepalingen door koper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 5. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte alsmede van de eventueel meeverkochte roerende zaken vindt plaats bij het ondertekenen van de leveringsakte, in de feitelijke staat waarin het verkochte en/of de roerende zaken zich dan bevinden, met dien verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper, niet minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte en de eventueel meeverkochte roerende zaken zich heden bevinden, behoudens normale slijtage. […]”

  2.2. Op 25 november 2005 heeft lekkage van het dak van het bedrijfspand plaatsgevonden.

  2.3. Bij brief van 15 december 2005 heeft (de Dienst Stadswerken van) de Gemeente [woonplaats] (hierna: de Gemeente) aan ATMP het volgende geschreven:

  “Op 5 december 2005 hebben wij een aanvraag om bouwvergunning eerste fase ontvangen voor het gedeeltelijk veranderen van een kantoor en magazijn, op het perceel [adres] [huisnr.] te [woonplaats].

  […]

  Bij de controle van de aanvraag is geconstateerd dat een groot gedeelte van de verdiepingsvloer zonder vergunning is gebouwd. Deze verdiepingsvloer kan niet vergunningsvrij gebouwd worden en is regulier vergunningsplichtig. U dient voor deze verdiepingsvloer een vergunning aan te vragen. Bij de beoordeling van deze eerste fase met betrekking tot de gevelwijziging wordt deze nieuwe vloer buiten beschouwing gelaten.”

 6. Het geschil

  3.1. ATMP vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 7. voor recht zal verklaren dat Metron toerekenbaar tekort is geschoten bij de verkoop en levering van het bedrijfspand, doordat de geleverde zaak niet heeft beantwoord aan de overeenkomst en/of de gekochte zaak, door het ontbreken van de vergunning voornoemd, niet vrij van bijzondere lasten of beperkingen is geleverd;

 8. Metron zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan ATMP te voldoen:

  1. vergoeding voor de schade die het gevolg was van de lekkage, in totaal EUR 26.920,-, te vermeerderen met BTW alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 20 maart 2006

  2. vergoeding voor de schade die tot op heden het gevolg was van de ontbrekende vergunning, welke tot op heden bedraagt EUR 16.202,45, te vermeerderen met BTW alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 20 maart 2006

  3. vergoeding van de geleden inkomstenderving, in totaal EUR 13.775,-, te vermeerderen met BTW alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 25 april 2007;

  4. vergoeding voor de gemaakte buitengerechtelijke kosten EUR 3.897,- te vermeerderen met BTW alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 25 april 2007

   dan wel ten aanzien van deze schadeposten, voor zover de omvang van de schade nog onvoldoende vast staat, zal bepalen dat de schade dient te worden opgemaakt bij staat en te worden vereffend volgens de wet;

  5. vergoeding voor de schade die nog het gevolg zal zijn van het ontbreken van de vergunning, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met BTW alsmede de wettelijke handelsrente vanaf 20 maart 2006;

 9. Metron zal veroordelen tot betaling van de proceskosten.

  3.2. ATMP baseert haar vordering op de stelling dat het bedrijfspand niet de eigenschappen bezit die zij op grond van de koopovereenkomst en de mededelingen die door (een medewerker van) Metron zijn gedaan, mocht verwachten. ATMP voert daartoe het volgende aan.

  3.2.1. Tijdens de koop heeft een medewerker van Metron meegedeeld dat het dak in goede staat verkeerde en jaarlijks werd gekeurd en onderhouden. Op 25 november 2005 is echter ernstige lekkage van het dak opgetreden, waarbij door de reparateur is geconstateerd dat het dak in zeer slechte staat verkeerde en geheel vernieuwd diende te worden. Pas nadat de schade was opgetreden en nadat ATMP hierover bij Metron geklaagd heeft, heeft Metron ATMP ervan in kennis gesteld dat in september 2004 een rapport is opgemaakt door een door Metron ingeschakelde dakdekker waarin staat vermeld dat het dak zwakke punten kent...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT