Voorlopige voorziening+bodemzaak van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 17 de Noviembre de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Noviembre de 2009
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector familie

Zaaknummer : 200.014.086/01

Zaaknummer en rolnummer Rechtbank : 289723 / HA ZA 07-1932

arrest van de familiekamer d.d. 17 november 2009

inzake

[de appellant],

wonende te Amsterdam,

appellant tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: [de appellant],

advocaat: mr. E. Grabandt, kantoorhoudende te `s-Gravenhage,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te Leidschendam,

geïntimeerde tevens incidenteel appellant,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. D.Th. J. van der Klei, kantoorhoudende te `s-Gravenhage.

 1. Het geding

  Bij exploot van 29 mei 2008 is [de appellant] in hoger beroep gekomen van het vonnis van 26 maart 2008 van de rechtbank te `s-Gravenhage tussen de partijen gewezen.

  Voor de loop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar hetgeen de rechtbank daaromtrent in het bestreden vonnis heeft gesteld.

  Bij memorie van grieven tevens inhoudende akteverzoek vermindering van eis heeft [de appellant] twee grieven geformuleerd.

  Bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk hoger beroep heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden en heeft hij twee grieven geformuleerd.

  Bij memorie van antwoord in het incidenteel appel heeft [de appellant] het incidenteel appel en de grieven van [geïntimeerde] bestreden.

  De partijen hebben hun procesdossier aan het hof overgelegd en arrest gevraagd.

  In het procesdossier van [de appellant] ontbraken de stukken in eerste aanleg.

 2. Beoordeling van het hoger beroep

  Algemeen

 3. [de appellant] vordert dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, waar nodig onder aanvulling van de gronden:

  A.

  bij arrest de verdeling vast te stellen van de nalatenschap van de op 10 januari 2001 overleden vader van partijen, waarbij de verdeling conform afspraken als op 24 oktober 2007 ter gelegenheid van de comparitie van partijen bij de rechtbank te `s-Gravenhage gemaakt beperkt werd tot het geschil over de kwesties betreffende de registergoederen [betreffende de 1e woning] alsmede de [de 2e woning] te `s-Gravenhage, en met name vast te stellen welke waarden bij de verdeling aan deze activa dienen te worden toegekend en voorts te bepalen of de toescheiding aan [geïntimeerde] leidt tot overbedeling, en zo ja tot welk bedrag en alsdan voorts te bepalen welk bedrag ter zake van overbedeling door [geïntimeerde] dient te worden voldaan aan [de appellant].

  B.

  bij arrest, en wel voor het geval aan de zijde van [geïntimeerde] sprake is van overbedeling, deze te veroordelen naast het overbedelingsbedrag aan [de appellant] te vergoeden de vertragingsrente te rekenen vanaf datum overlijden erflater, althans een nader door het gerechtshof te bepalen datum tot en met de dag van betaling:

  C.

  bij arrest [geïntimeerde] te veroordelen in alle proceskosten verband houdende met de procedure als tussen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT