Cassatie van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 2 de Marzo de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Marzo de 2010
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

GERECHTSHOF TE ARNHEM

Avnr: 290-09

Het gerechtshof heeft te beslissen op het hoger beroep ingesteld door

[naam appellant],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende [adres appellant],

hierna te noemen appellant.

Het hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank te Arnhem van 23 januari 2009 houdende de beslissing op een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering.

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 18 januari 2010 de advocaat-generaal en appellant, bijgestaan door [raadsman A], advocaat te [plaatsnaam].

Het hof heeft kennis genomen van:

-het verzoekschrift van appellant, ingediend op 22 oktober 2008 ter griffie van de rechtbank te Arnhem door [raadsman B], advocaat te [plaatsnaam];

-het proces-verbaal van de behandeling van het verzoek door de rechtbank;

-voormelde beschikking van de rechtbank;

-de akte van 5 februari 2009 opgemaakt door de griffier van de rechtbank te Arnhem, waarbij namens appellant hoger beroep werd ingesteld tegen voormelde beschikking;

-de pleitnotie van [raadsman A] d.d. 18 januari 2010;

-het proces-verbaal van de raadkamer van dit hof van 28 september 2009;

-de overige zich in het dossier bevindende stukken.

OVERWEGINGEN

Het hof overweegt dat een beslissing op een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering een beschikking is in de zin van artikel 138 van dat wetboek, waartegen ingevolge artikel 445...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT