Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2020 nr. WJZ/23980080(10654), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Leerplichtwet 1969 en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 mei 2020, nr. W05.20.0116/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2020, nr. WJZ/24732447(10654), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT BEKWAAMHEIDSEISEN ONDERWIJSPERSONEEL

Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.1, onderdeel d, wordt «deelnemer» vervangen door «student, vavo-student of deelnemer». BIn artikel 3.1 komt de begripsbepaling van deelnemer te luiden als volgt:student:

student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs;CIn artikel 3.6, onderdeel b, wordt «deelnemersvolgsystemen» vervangen door «studentenvolgsystemen».

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT BEKWAAMHEIDSEISEN ONDERWIJSPERSONEEL BES

In artikel 2.1, onder f, van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES wordt «deelnemer» vervangen door «student, vavo-student of deelnemer».

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT SAMENWERKING VO-BVE

In het Besluit samenwerking VO-BVE komt het opschrift van artikel 6 te luiden als volgt: Artikel 6. Toepassing medezeggenschap WEB op leerling

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT STUDIEFINANCIERING 2000
Artikel 3

a van het Besluit studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift wordt «EU-studerenden» vervangen door «EU-studenten». 2. In het derde lid wordt «deelnemers» vervangen door «mbo-studenten».

ARTIKEL V WIJZIGING BESLUIT UITWISSELING LEER- EN BEGELEIDINGSGEGEVENS

In artikel 1 van het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, onder de beschrijving van leerling, wordt «deelnemer» vervangen door «student of vavo-student».

ARTIKEL VI WIJZIGING BURGERLIJK AMBTENARENREGLEMENT DEFENSIE

Het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie wordt als volgt gewijzigd:AIn het opschrift van Hoofdstuk 12 wordt «deelnemers» vervangen door «studenten».BIn de artikelen 161, onderdeel b, 162, 164, tweede lid, en 166 wordt «deelnemer» vervangen door «student».

ARTIKEL VII WIJZIGING EXAMEN- EN KWALIFICATIEBESLUIT BEROEPSOPLEIDINGEN WEB
Artikel 1

van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB wordt als volgt gewijzigd: 1. De begripsbepaling van deelnemer vervalt. 2. In de alfabetische volgorde wordt een begripsbepaling ingevoegd: student:

student en in voorkomende gevallen extraneus als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid, van de wet.

ARTIKEL VIII WIJZIGING EINDEXAMENBESLUIT VO

In artikel 1, eerste lid, onder de beschrijving van leerling, van het Eindexamenbesluit VO wordt «deelnemer aan een opleiding vavo» vervangen door «vavo-student».

ARTIKEL IX WIJZIGING EINDEXAMENBESLUIT VO BES

In artikel 1, eerste lid, onder de beschrijving van leerling, van het Eindexamenbesluit VO wordt «deelnemer aan een opleiding vavo» vervangen door «vavo-student».

ARTIKEL X WIJZIGING INRICHTINGSBESLUIT V.A.V.O
Artikel 6

van het Inrichtingsbesluit v.a.v.o wordt als volgt gewijzigd:1. «kandidaat-deelnemer» wordt vervangen door «kandidaat-vavo-student». 2. «kandidaat-examendeelnemer» wordt vervangen door «kandidaat-extraneus». 3. «deelnemer» wordt vervangen door «vavo-student».

ARTIKEL XI WIJZIGING STAATSEXAMENBESLUIT VO

In artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van het Staatsexamenbesluit VO wordt «deelnemer aan een beroepsopleiding» vervangen door «student».

ARTIKEL XII WIJZIGING STAATSEXAMENBESLUIT VO BES

In artikel 2a van het Staatsexamenbesluit VO BES wordt «deelnemer aan een beroepsopleiding» vervangen door «student».

ARTIKEL XIII WIJZIGING TIJDELIJK BESLUIT SABA COMPREHENSIVE SCHOOL EN GWENDOLINE VAN PUTTENSCHOOL BES

In artikel 8, onderdeel c, van het Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES wordt «deelnemers» vervangen door «leerlingen».

ARTIKEL XIV WIJZIGING UITVOERINGSBESLUIT WEB

Het Uitvoeringsbesluit WEB wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1.1 vervalt onderdeel b.BArtikel 2.1.2, onderdelen b en c, komen te luiden als volgt:b. bol-student: een student die is ingeschreven voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg; c. bbl-student: een student die is ingeschreven voor een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg; CIn artikel 2a.1.2 vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c naar onderdeel b. DParagraaf 3 van Bijlage 1, wordt als volgt gewijzigd:1. Onder Beheerfuncties (Indirect onderwijsondersteunend personeel) wordt «deelnemersadministratie» vervangen door «studentenadministratie». 2. Onder Administratie functies (Direct onderwijsondersteunend personeel) wordt «deelnemeradministratie» vervangen door «studentenadministratie».

ARTIKEL XV WIJZIGING VREEMDELINGENBESLUIT 2000

In artikel 3.74, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt «het normbedrag voor uitwonende studenten, bedoeld in de Wet op de Studiefinanciering 2000» vervangen door «het normbedrag voor ho-studenten, bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000».

ARTIKEL XVI WIJZIGING «DEELNEMER» IN «STUDENT»

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde besluiten wordt «deelnemer» telkens vervangen door «student» ofwel wordt «Deelnemer» telkens vervangen door «Student».

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Besluit

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  3.7

  1

 2. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  3.9

  2

  c

 3. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  3.9

  2

  f

 4. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  1

  i

 5. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  1

  i

 6. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  1

  j

 7. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  1

  k

 8. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  4

  2

 9. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  5

  1

  aanhef

 10. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  8

  1

  b

 11. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  8

  2

  a

 12. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  8

  2

  b

 13. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  8

  3

 14. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

  9

  1

  a

 15. Besluit experiment cross-over kwalificaties

  12

  1

  e

 16. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

  17

  1

  c

 17. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

  19

  2

  e

 18. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

  1

  2

 19. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3

  4

  tweede

 20. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3a

  1

 21. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3a

  2

 22. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3a

  3

 23. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3b

  1

 24. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  3b

  5

  aanhef

 25. Examen- en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT