Aanpassingswet Wnra

Abbreviated labelGeen
CourtBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 17 april 2019, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wenselijk is diverse wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken
Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Artikel 2.3. Ambtenarenwet BES

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet BES.]

Artikel 2.4. Gemeentewet

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 2.5. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Red: Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Artikel 2.6. Kaderwet adviescolleges

[Red: Wijzigt de Kaderwet adviescolleges.]

Artikel 2.8. Organisatiewet Kadaster

[Red: Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]

Artikel 2.9. Provinciewet

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel 2.17. Wet Nationale ombudsman

[Red: Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Artikel 2.19. Wet op de parlementaire enquête 2008

[Red: Wijzigt de Wet op de parlementaire enquête 2008.]

Artikel 2.20. Wet op de Raad van State

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel 2.21. [Vervallen]

[Red: Vervallen.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Defensie
Artikel 3.2. Kaderwet Dienstplicht

[Red: Wijzigt de Kaderwet Dienstplicht.]

Artikel 3.5. Veteranenwet

[Red: Wijzigt de Veteranenwet.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
Artikel 4.1. Comptabiliteitswet 2016

[Red: Wijzigt de Comptabiliteitswet 2016.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Artikel 5.1. Waterschapswet

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 5.2. Waterwet

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel 5.3. Wegenverkeerswet 1994

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 5.4. Wet luchtvaart

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Justitie en Veiligheid
Artikel 6.1. Advocatenwet

[Red: Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 6.2. Algemene wet bestuursrecht

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 6.2a

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 6.3. Gerechtsdeurwaarderwet

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderwet.]

Artikel 6.4a

[Red: Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]

Artikel 6.5. Politiewet 2012

[Red: Wijzigt de Politiewet 2012.]

Artikel 6.11. Wet op het notarisambt

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 6.13. Wet op de rechtsbijstand

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel 6.14. Wet politiegegevens

[Red: Wijzigt de Wet politiegegevens.]

Artikel 6.18. Wet veiligheidsregio’s

[Red: Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]

Artikel 6.19. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 6.20. Wetboek van Strafrecht

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Artikel 7.2. Wet dieren

[Red: Wijzigt de Wet dieren.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Artikel 8.0. Archiefwet 1995

[Red: Wijzigt de Archiefwet 1995.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Artikel 9.1. Arbeidstijdenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel 9.2. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel 9.3. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

[Red: Wijzigt de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Artikel 10.1 Geneesmiddelenwet

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Artikel 10.2. Gezondheidswet

[Red: Wijzigt de Gezondheidswet.]

Artikel 10.4. Wet langdurige zorg

[Red: Wijzigt de Wet langdurige zorg.]

Artikel 10.5 Wet ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT