Besluit van 27 juni 2011, houdende vaststelling van het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak (Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak)

Besluit van 27 juni 2011, houdende vaststelling van het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak (Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 juni 2011, nr. 5699042/11/6; Gelet op artikel 84, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2011, nr. W03.11.0215/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011, nr. 5700314/11/6; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak bedraagt vier.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel Z, onder 1, van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot ’s-Gravenhage, 27 juni 2011 Beatrix De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 84, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie is bepaald dat de Raad voor de rechtspraak uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden bestaat en dat het aantal leden bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Artikel 84, tweede lid, is tot stand gebracht via de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Voor een toelichting op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT