Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de wet een regeling op te nemen op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie kan worden verleend; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3, eerste lid, vervalt de derde volzin. B Na artikel 9 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 3A TEGEMOETKOMING KOSTEN

Artikel 9

a.

  1. Onze Minister verleent adoptiefouders op hun verzoek een tegemoetkoming in de kosten die zij gemaakt hebben in verband met de interlandelijke adoptie van een kind indien: a. het verzoek is ingediend binnen drie jaren nadat het kind door de adoptiefouders is geadopteerd; b. het kind de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen of, indien geen van de adoptiefouders de Nederlandse nationaliteit heeft, het kind de nationaliteit van ten minste één van de adoptiefouders heeft verkregen; c. de adoptie in overeenstemming met deze wet is afgerond. 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de aanvraag van de tegemoetkoming.

Artikel 9

b.

  1. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie als bedoeld in artikel 9a bedraagt € 3 700. 2. Bij ministeriële regeling wordt het bedrag, genoemd in het eerste lid, jaarlijks met ingang van 1 januari opnieuw vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex.

Artikel 9

c.

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op kinderen die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 zijn geadopteerd.

ARTIKEL II

Voor adoptiefouders die op of na 1 januari 2009 doch voor inwerkingtreding van deze wet via interlandelijke adoptie een kind hebben geadopteerd, vangt in afwijking van artikel 9a, eerste lid onder a, van de Wet opneming...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT