Besluit van 11 juni 2001 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (afstemming op de wijziging van de Woningwet die strekt tot verbetering van het toezicht op woningcorporaties en tot aanpassing van de bepalingen in die wet over het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2001

280

Besluit van 11 juni 2001 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (afstemming op de wijziging van de Woningwet die strekt tot verbetering van het toezicht op woningcorporaties en tot aanpassing van de bepalingen in die wet over het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2000, nr. MJZ2000153180, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 70, derde en vierde lid, 70c, tweede, derde en vierde lid, 70d, tweede lid, 71a, eerste en derde lid, 71b, tweede lid, en 71e, tweede lid, van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 2001, nr. W08.00.0619/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 juni 2001, nr. MJZ 2001061585, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit beheer sociale-huursector1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid: a. vervalt onderdeel a; b. wordt onderdeel b geletterd a, in welk onderdeel «, eerste lid,» vervalt; c. worden de onderdelen c tot en met f geletterd b tot en met e.

B

In artikel 5, tweede lid, vervalt de derde volzin.

Staatsblad 2001 280 1

C

Artikel 7

wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het eerste lid, aanhef, wordt «de gevallen, bedoeld in artikel 70, tweede lid, tweede en derde volzin, van de Woningwet» vervangen door: het geval, bedoeld in artikel 70, tweede lid, tweede volzin, van de Woningwet.

 2. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de bepaling dat het zitting hebben in het bestuur of in het orgaan, bedoeld in onderdeel b, onverenigbaar is met het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of van het college van gedeputeerde staten van de provincie waar de vereniging of de stichting haar woonplaats heeft, of van een gemeente of een provincie waar zij feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen;.

 3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d,» vervangen door: personen waarop het eerste lid, onderdeel d, van toepassing is.

 4. In het derde lid wordt na «zijn» ingevoegd: , voorzover het betreft het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of van het college van gedeputeerde staten van de provincie waar de vereniging of de stichting haar woonplaats heeft, of van een gemeente of een provincie waar zij feitelijk werkzaam is,.

D

In artikel 9, tweede lid, vervalt de derde volzin.

E

In artikel 11, tweede lid, aanhef, wordt «artikel 12a, tweede lid» vervangen door: de artikelen 12a, tweede lid, en 12b, tweede lid.

F

Artikel 11

b wordt als volgt gewijzigd:

 1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Het bouwen van woningen wordt door of vanwege een of meer toegelaten instellingen of door of vanwege een of meer met haar verbonden rechtspersonen slechts aanbesteed, indien de kosten van het verkrijgen in eigendom van de in die aanbesteding begrepen woningen gemiddeld niet hoger liggen dan f 300 000.

 2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Indien de grond waarop de woningen worden gebouwd in erfpacht wordt verkregen, dient in de kosten van het verkrijgen in eigendom, bedoeld in het eerste lid, per kavel voor grondkosten mede te worden begrepen een bedrag dat vergelijkbaar is met de kosten van een verge-lijkbare in eigendom verkrijgbare kavel.

Staatsblad 2001 280 2

G

In artikel 11c, eerste lid, wordt «woningen» telkenmale vervangen door: woongelegenheden.

H

Artikel 12

tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid van dat artikel vervallen.

I

In artikel 12a, tweede lid, aanhef, wordt «artikel 11, tweede lid» vervangen door: de artikelen 11, tweede lid, en 12b, tweede lid.

J

Na artikel 12a wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2b. Wonen en zorg

Artikel 12

b.

 1. De toegelaten instelling draagt bij aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven. 2. Ter uitvoering van het eerste lid kan de toegelaten instelling, naast de werkzaamheden, genoemd in de artikelen 11, tweede lid, en 12a, tweede lid, uitsluitend overgaan tot: a. het bouwen en exploiteren van woon-zorgcomplexen en de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimten en fysieke zorginfrastructuur, van projecten voor begeleid wonen, en van vastgoed met een woon- of verblijffunctie voor de bewoners van instellingen in de verzorging, verpleging of opvang; b. het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van arrange-menten met betrekking tot wonen, zorg- en dienstverlening, die, zoveel mogelijk naar wens van de in het eerste lid bedoelde personen, het zelfstandig wonen bevorderen; c. het vervullen van een bemiddelende rol voor bewoners met betrekking tot zorg- en dienstverlening of d. de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met c.

K

In artikel 14 wordt «artikel 70, vijfde lid, eerste en tweede volzin, van de Woningwet» vervangen door: artikel 70c, eerste lid, van de Woningwet.

L

Artikel 18

wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het derde lid wordt, onder lettering van de onderdelen c tot en met h als de onderdelen d tot en met i, na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende: c. het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven;.

  Staatsblad 2001 280 3

 2. In het vierde lid wordt «onderdeel d» vervangen door: onderdeel e.

Artikel 19

wordt als volgt gewijzigd:

 1. Onder vernummering van het derde, vierde en vijfde lid tot vierde, vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. De toegelaten instelling informeert de huurdersorganisaties in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder over het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven.

 2. In het vierde en vijfde lid (nieuw) wordt «het tweede lid van dit artikel» vervangen door: het tweede en derde lid van dit artikel.

N

Artikel 25

g vervalt.

O

Artikel 26

wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het tweede lid wordt onder lettering van de onderdelen c tot en met l als de onderdelen d tot en met m, na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende: c. een uiteenzetting over het in het verslagjaar gevoerde beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven, in welke uiteenzetting zij aannemelijk maakt, dat dit beleid voldoet aan artikel 12b;.

 2. In het tweede lid, onderdeel d (nieuw), wordt «artikel 70, vijfde lid, eerste en tweede volzin, van de Woningwet» vervangen door: artikel 70c, eerste lid, van de Woningwet.

 3. In het tweede lid, onderdeel e (nieuw), onder 2°, wordt «19, tweede tot en met vijfde lid» vervangen door: 19, tweede tot en met zesde lid.

 4. In het tweede lid, onderdeel g (nieuw) wordt «onderdelen a tot en met e» vervangen door: onderdelen a tot en met f.

 5. In het derde lid wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Bij de bepaling van het aantal woongelegenheden dat de toegelaten instelling in het verslagjaar in eigendom of in beheer had, begrijpt zij steeds mede de woongelegenheden, die zij in het verslagjaar heeft verkregen als gevolg van een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

P

Artikel 31

wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het tweede lid wordt «stelt Onze Minister eigener beweging of op een daartoe strekkende aanvraag van dat college of bestuur» vervangen door: stelt Onze Minister, eigener beweging of op een daartoe strekkende aanvraag van dat college, of stelt dat bestuur.

 2. In het derde lid wordt:

Staatsblad 2001 280 4

M

 1. «kan Onze Minister eigener beweging of op een daartoe strekkende aanvraag van het college van burgemeester en wethouders of het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bepalen» vervangen door «kan Onze Minister, eigener beweging of op een daartoe strekkende aanvraag van het college van burgemeester en wethouders, en kan het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bepalen», en b. aan het slot ingevoegd: of de instemming van dat bestuur.

Q

In artikel 33, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 3a, eerste lid» vervangen door: bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a.

R

In artikel 39 vervalt de tweede volzin.

S

Artikel 39

a komt te luiden:

Artikel 39

a.

 1. Ten behoeve van het toezicht verstrekt de toegelaten instelling jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister de gegevens, bedoeld in bijlage IV bij dit besluit, welke bijlage bij ministeriële regeling kan worden gewijzigd, alsmede de mededeling, bedoeld in het tweede lid. 2. De toegelaten instelling verzoekt aan een daartoe als openbaar optredende accountant als bedoeld in artikel 27, eerste lid, of aan een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, om overeenkomstig bijlage III bij dit besluit een mededeling op te stellen omtrent de gegevens, bedoeld in het eerste lid. 3. Onze Minister bevestigt binnen vier weken de ontvangst van de krachtens het eerste lid gezonden bescheiden. 4. Indien een toegelaten instelling de bescheiden op 1 juli van een jaar niet aan Onze Minister heeft doen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT