Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (Slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (Slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 31 maart 2011, Stb. 222, respectievelijk 15 september 2011, Stb. 476, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 september 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende oktober 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 485

Begroting 2011

Diergezondheidsfonds

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

2 100

2 100

2 100

Sub-totaal

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

0

2 100

2 100

2 100

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2010

12 904

Sub-totaal

9 100

9 100

9 100

0

0

12 904

2 100

2 100

2 100

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2011

Totaal

9 100

9 100

9 100

12 904

12 904

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT