Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (Slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (Slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 31 maart 2011, Stb. 221, 28 januari 2011, Stb. 178, respectievelijk 15 september 2011 Stb. 475, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ...., Stb. .., respectievelijk ..........Stb. ....; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

(Slotwet).

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 september 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende oktober 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 13 september 2012, Stb. 487

Begroting 2011

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen in EUR 1000

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

5 900 781

10 744 887

129 247

1 667 167

– 36 644

12 051

Beleidsartikelen

5 521 293

10 429 031

– 57 544

1 667 167

– 73 555

9 028

1

Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa

87 172

87 034

43 204

– 330

– 230

3 414

8 214

– 17 634

2

Een sterk innovatievermogen

890 520

809 210

42 519

90 931

12 933

9 968

14 613

54 172

– 9 968

3

Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

2 252 034

490 134

105 772

– 12 342

4 173

21 294

– 532 855

– 100 751

– 50 635

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

334 493

1 408 098

10 049 911

3 170 602

– 129 258

1 600 000

– 91 417

– 154 570

100 570

5

Internationale economische betrekkingen

140 784

128 912

11 815

– 763

6 417

– 22 883

– 4 348

– 3 000

8

Economische analyses en prognoses

12 997

12 997

1 643

– 25

– 25

1 306

1 306

472

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

187 431

187 431

459

459

3 786

3 786

10

Elektronische communicatie en post

83 279

89 834

26 400

13 805

13 445

3 753

– 8 247

31

Duurzaam ondernemen

301 001

277 871

11 966

50 385

47 041

12 700

– 26 847

– 6 932

11 819

32

Agrarische ruimte

18 032

53 368

44 231

– 7 482

– 482

40

247

– 1 993

33

Natuur

345 570

565 272

44 394

6 597

– 28 364

34 384

101 914

– 18 624

34

Landschap en recreatie

82 324

257 823

7 560

– 3 423

– 623

12 916

– 3 450

– 12 341

– 4 910

35

Voedselkwaliteit en diergezondheid

66 301

67 211

1 247

12 579

11 462

907

30 724

30 481

2 606

36

Kennis en innovatie

963 326

979 039

10 441

– 5 937

– 3 297

577

28 385

14 495

1 378

37

Bodem, water en reconstructie zandgebieden

19 625

107 059

27 928

8 805

8 805

72

– 981

– 1 053

Niet-beleidsartikelen

379 488

315 856

186 791

36 911

3 023

21

Algemeen-EZ

98 848

104 210

2 300

– 3 783

– 2 783

1 523

– 511

315

22

Nominaal en onvoorzien-EZ

2 775

2 775

13 403

13 403

– 16 178

– 16 178

38

Nominaal en onvoorzien-LNV

4 019

4 019

29 534

29 534

– 33 544

– 33 544

39

Algemeen-LNV

268 488

268 484

313 556

146 637

146 637

87 144

87 144

2 708

X Noot

1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

(4)=(1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT