Besluit basisregistratie ondergrond

Besluit van 25 oktober 2017, houdende regels met betrekking tot de basisregistratie ondergrond (eerste tranche) (Besluit basisregistratie ondergrond)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/141798, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 9, eerste lid, 10, tweede lid, 23, eerste lid, en 30, derde lid, van de Wet basisregistratie ondergrond; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2017, nr. W14.17.0181/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 oktober 2017, nr. IenM/BSK-2017/224255, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artículo 1.1
Artikel 1.1

(begripsbepalingen).

In dit besluit wordt verstaan onder:document:

document in welke vorm dan ook met voor de registratie ondergrond relevante gegevens;registratieobject:

beschrijving van een object in of waarneming of schematische weergave van de werkelijkheid, waarover onderling samenhangende gegevens worden vastgelegd; wet:

Wet basisregistratie ondergrond.

HOOFDSTUK 2 HET REGISTER BRONDOCUMENTEN ONDERGROND Artículos 2.1.1 a 2.5.1

§ 1. Bodem- en grondonderzoek

Artikel 2.1.1

Als brondocument met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde registratieobjecten wordt uitsluitend aangewezen een document met de resultaten van een onderzoek in het kader van een verkenning dat door of in opdracht van een bestuursorgaan is uitgevoerd.

Artikel 2.1.2

Met betrekking tot het registratieobject geotechnisch sondeeronderzoek binnen de categorie verkenningen wordt als brondocument aangewezen een document met: a. de resultaten van een onderzoek met een conus naar de mechanische weerstand van de ondergrond op een locatie; b. een beschrijving van de bij het onderzoek gebruikte conus, en c. indien gemeten, de resultaten van een onderzoek met meetinstrumenten die aan de conus zijn gemonteerd en die kunnen worden vastgelegd conform de catalogus registratie ondergrond, bedoeld in artikel 17 van de wet.

Artikel 2.1.3

Met betrekking tot het registratieobject booronderzoek binnen de categorie verkenningen wordt als brondocument aangewezen een document over een bodemkundige boormonsterbeschrijving met de resultaten van een onderzoek naar de bodemopbouw op een locatie door middel van een boorgat waaruit grondmonsters zijn verkregen aan de hand waarvan de bodemopbouw nauwkeurig in verschillende horizonten is beschreven.

§ 2. Bodemkwaliteit

Gereserveerd

§ 3. Grondwatermonitoring

Artikel 2.3.1

Met betrekking tot het registratieobject grondwatermonitoringput binnen de categorie constructies wordt als brondocument aangewezen een bij de realisatie of wijziging van een constructie opgemaakt document over de constructie op een locatie voor één of meer peilbuizen die door of in opdracht van een bestuursorgaan is gerealiseerd, gewijzigd of wordt gebruikt om grondwaterstanden of de grondwatersamenstelling te registreren: a. met de bedoeling om dat voor ten minste één jaar te doen, b. voor het genereren van gegevens die worden verstrekt in het kader van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.5, onderdeel b, van de Waterwet of bij een melding als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, of c. voor het verkrijgen van representatief inzicht in de geohydrologische situatie ter plaatse indien de ruimtelijk spreiding van de overige grondwatermonitoringputten in de nabijheid niet afdoende is om dat inzicht te krijgen.

§ 4. Grondwatergebruik

Gereserveerd

§ 5. Mijnbouwwet

Artikel 2.5.1

Met betrekking tot het registratieobject mijnbouwwetvergunning binnen de categorie gebruiksrechten wordt als brondocument aangewezen: a. een beschikking conform de Mijnbouwwet en de daarop berustende bepalingen tot verlening, wijziging of intrekking van: 1°. een opsporingsvergunning, 2°. een winningsvergunning, 3°. een vergunning voor het opsporen van aardwarmte, 4°. een vergunning voor het winnen van aardwarmte, 5°. een opslagvergunning, of 6°. een vergunning voor het opsporen van CO2-opslagcomplexen, en b. een mededeling in de Staatscourant van het vervallen van een onder a genoemde vergunning.

§ 6. Modellen

Gereserveerd

HOOFDSTUK 3 DE REGISTRATIE ONDERGROND Artículos 3.1 a 3.3
Artikel 3.1
  1. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet, bevat de registratie ondergrond over een verkenning, voor zover van toepassing: a. het in het handelsregister opgenomen unieke nummer van de onderneming of rechtspersoon die: 1°. in opdracht van een bestuursorgaan zorg draagt voor de levering van brondocumenten aan Onze Minister, of 2°. belast is met de uitvoering van een verkenning of een deel daarvan, b. een aanduiding dat de gegevens deel hebben uitgemaakt van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond of het Bodemkundig Informatie Systeem en als brondocument zijn aangeleverd op grond van artikel 39, eerste lid, van de wet, en c. over het registratieobject geotechnisch sondeeronderzoek: gegevens over de gebruikte conus. 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, zijn authentieke gegevens.

Artikel 3.2
  1. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet, bevat de registratie ondergrond over een gebruiksrecht: a. de bronhouder van het registratieobject, b. voor zover van toepassing, een aanduiding dat de gegevens deel hebben uitgemaakt van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond of het Bodemkundig Informatie Systeem en als brondocument zijn aangeleverd op grond van artikel 39, eerste lid, van de wet, en c. over het registratieobject mijnbouwwetvergunning: 1°. een aanduiding of de beschikking onherroepelijk is, 2°. voor zover van toepassing, de datum vanaf wanneer gegevens en monsters als bedoeld in artikel 116 van het Mijnbouwbesluit openbaar zijn, 3°. voor zover van toepassing, een verwijzing naar een winningsplan als bedoeld in artikel 34 van de Mijnbouwwet of een opslagplan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, in samenhang met artikel 34 van de Mijnbouwwet, het kenmerk van het bijbehorende besluit omtrent instemming met het desbetreffende plan en de datum waarop het besluit omtrent instemming onherroepelijk is. 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en onderdeel c, onder 1°, zijn authentieke gegevens.

Artikel 3.3
  1. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet, bevat de registratie ondergrond over een constructie: a. de bronhouder van het registratieobject, b. voor zover van toepassing, het in het handelsregister opgenomen unieke nummer van de onderneming of rechtspersoon die: 1°. in opdracht van een bestuursorgaan zorg draagt voor de levering van brondocumenten aan Onze Minister, 2°. belast is met de realisatie van een constructie, 3°. belast is met de uitvoering van een onderzoek of een deel daarvan, of 4°. belast is met het onderhoud van een constructie, en c. voor zover van toepassing, een aanduiding dat de gegevens deel hebben uitgemaakt van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond of het Bodemkundig Informatie Systeem en als brondocument zijn aangeleverd op grond van artikel 39, eerste lid, van de wet. 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, zijn authentieke gegevens.

HOOFDSTUK 4 WIJZIGING VAN DE IN DE REGISTRATIE ONDERGROND OPGENOMEN GEGEVENS Artículo 4.1
Artikel 4.1
  1. Het Centraal bureau voor de statistiek, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, is niet verplicht toepassing te geven aan artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet. 2. De melding, bedoeld in artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet, kan achterwege blijven indien de gerede twijfel, bedoeld in artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet, betrekking heeft op de juistheid van: a. inhoudelijke waarnemingen en meetresultaten die met een verkenning of gebruiksrecht zijn verkregen, indien na de vaststelling van de gegevens boven het maaiveld bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden of de locatie is afgegraven, b. de verticale positie ten opzichte van het maaiveld en de gerede twijfel is ontstaan door een afwijking ten opzichte van het gegeven die is veroorzaakt door bodembeweging, of c. grondwaterstanden, indien de gerede twijfel is ontstaan door een afwijking ten opzichte van het gegeven ten gevolge van het handhaven van waterstanden die zijn vastgesteld in een peilbesluit als bedoeld in artikel 5.2 van de Waterwet. 3. Indien de gerede twijfel, bedoeld in artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet ontstaat in een geval waarin sprake is van een onderzoek naar een strafbaar of belastbaar feit, kan de melding door het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet, eveneens achterwege blijven.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN Artículos 5.1 a 5.2
Artikel 5.1

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 5.2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basisregistratie ondergrond.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 25 oktober 2017Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zeventiende november 2017 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    1. In...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT