Besluit doorstroomtoetsen po

Besluit van 9 november 2022 tot wijziging van onder andere het Toetsbesluit PO in verband met enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs (Besluit doorstroomtoetsen po)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 4 juli 2022, nr. WJZ/33198403 (ID11416), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 45e, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 8.6, vijfde en zesde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 48f, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 51e, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 3a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 8, vierde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 september 2022, nr. W05.22.00084/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 8 november 2022, nr. WJZ/34092766 (ID11416), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING TOETSBESLUIT PO

Het Toetsbesluit PO wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepalingen van «andere eindtoets», «centrale eindtoets» en «eindtoets» vervallen. 2. In de begripsbepaling van «bevoegd gezag» wordt «of» vervangen door een komma en wordt na »Wet op de expertisecentra,» ingevoegd «of artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES,». 3. In de begripsbepalingen van «school» en «schooljaar» wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra,» ingevoegd «of artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES,». 4. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd: doorstroomtoets:

een erkende doorstroomtoets als bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 48c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, toets:

een erkende toets, of reeks van toetsen, verbonden aan een leerling- en onderwijsvolgsysteem als bedoeld in artikel 45b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 48c, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, 5. In de begripsbepaling van «doorstroomtoets» wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra,» ingevoegd «of artikel 51b, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES,». 6. In de begripsbepaling van «toets» wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra,» ingevoegd «of artikel 51a, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES,». 7. De begripsbepaling van «toetsaanbieder» komt te luiden: toetsaanbieder:

rechtspersoon of natuurlijk persoon die een toets of doorstroomtoets uitgeeft die is erkend op grond van artikel 3a, tweede lid, onderdeel a of b, van de Wet College voor toetsen en examens. BNa artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1

a. Omhangbepaling.

Dit besluit berust mede op artikel 42, eerste lid, en artikel 45e, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 8.6, vijfde en zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020, artikel 43, eerste lid, en artikel 48f, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 48 en artikel 51e, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES en artikel 3a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet College voor toetsen en examens. CHet opschrift van paragraaf 2 komt te luiden:

§ 2. Doorstroomtoetsen

DArtikel 2 komt te luiden:

Artikel 2 Aanmelding doorstroomtoets
  1. Het bevoegd gezag bepaalt welke doorstroomtoets op de school wordt afgenomen. 2. Het bevoegd gezag meldt uiterlijk op 15 november van het schooljaar waarin de doorstroomtoets wordt afgenomen aan de toetsaanbieder het aantal leerlingen dat de doorstroomtoets naar verwachting zal afleggen. EArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. In het opschrift van artikel 3 wordt «eindtoets» vervangen door «doorstroomtoets». 3. In artikel 3, eerste lid (nieuw), wordt «De eindtoets meet» vervangen door «In het Europese deel van Nederland meet de doorstroomtoets» en wordt «de domeinen Mondelinge Taalvaardigheid en Schrijven,» vervangen door «het domein Mondelinge Taalvaardigheid, Schrijven en het subdomein Begrippenlijst,». 4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In het openbaar lichaam Bonaire meet de doorstroomtoets het eindniveau van de leerling op het terrein van Papiaments, Nederlandse taal en rekenen, als bedoeld in artikel 51b, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES. Het eindniveau, bedoeld in de eerste volzin, wordt bepaald ten opzichte van de referentieniveaus opgenomen in Bijlage 2 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en Bijlage 1 en Bijlage 2 van dit besluit. Daarbij worden tenminste de volgende domeinen getoetst: a. voor het terrein Papiaments: het domein lezen en het subdomein taalverzorging; en b. voor het terrein Nederlandse taal: het receptief mondeling en het receptief lezen. FArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift, de aanhef en de onderdelen a en i wordt «eindtoets» telkens vervangen door «doorstroomtoets». 2. In de aanhef wordt «artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs of artikel 18b van de Wet op de expertisecentra» vervangen door «artikel 45b, derde en vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 48c, derde en vierde lid, van de Wet op de expertisecentra.» 3. In de aanhef wordt «of» vervangen door een komma en na «Wet op de expertisecentra» ingevoegd «of artikel 51b, eerste en tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES». 4. In de onderdelen a, d en e wordt «eindtoetsen» telkens vervangen door «doorstroomtoetsen». 5. In onderdeel c wordt «het algemene deel in de toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c, van de Wet College voor toetsen en examens» vervangen door «de bij regeling vastgestelde toetswijzer, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens». 6. In onderdeel d wordt de punt vervangen door een komma. 7. Onder vervanging van de komma aan het slot door een punt wordt aan onderdeel e een zin toegevoegd, luidende:

In het openbaar lichaam Bonaire moeten ook de opgaven over Papiaments jaarlijks worden ververst, 8. Onderdeel f komt als volgt te luiden: f. het toetsresultaat maakt het eindniveau van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus, bedoeld in artikel 3, inzichtelijk, 9. In onderdeel g wordt «artikel 9b, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 18b, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra» vervangen door «artikel 45c, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 48d, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.» 10. In onderdeel g wordt «en» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra» ingevoegd « en artikel 51c, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES». 11. In onderdeel h wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra» ingevoegd «of artikel 13a van de Wet primair onderwijs BES». 12. Onderdeel j komt te luiden: j. de toets kent een verantwoording van de inhoud, waarin informatie over het theoretisch kader is opgenomen, wordt beschreven welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de te toetsen domeinen, de daarbij passende afnamevorm en uiteen wordt gezet hoe de toets voldoet aan de in onderdeel b gestelde eisen. GIn de artikelen 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 7, aanhef en onderdelen a, c en f, wordt «eindtoets» telkens vervangen door «doorstroomtoets». HArtikel 7 wordt als volgt gewijzigd:1. voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de toetsen van het leerling- en onderwijsvolgsysteem. IArtikel 8 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift wordt «Leerlingrapport» vervangen door «Resultaten doorstroomtoets en leerlingrapport». 2. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot het tweede en derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 1. De toetsaanbieder maakt de resultaten van de doorstroomtoetsen uiterlijk op 15 maart van het schooljaar waarin de doorstroomtoets wordt afgenomen bekend aan het bevoegd gezag. 3. In het tweede lid (nieuw) komt als volgt te luiden: 2. De toetsaanbieder stelt voor iedere leerling die de doorstroomtoets aflegt een leerlingrapport op, waarin ten minste het resultaat van de doorstroomtoets, bedoeld in artikel 4, onderdeel f, het niveau waarop de doorstroomtoets is afgelegd en een advies omtrent het vervolgonderwijs worden opgenomen. 4. In het derde lid (nieuw) wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «Wet op de expertisecentra» ingevoegd «of artikel 48 van de Wet primair onderwijs BES.» JParagrafen 3 tot en met 5 komen te luiden:

§ 3. Erkenning doorstroomtoetsen

Artikel 9 Aanvraag erkenning en jaarlijkse vaststelling doorstroomtoets
  1. Een toetsaanbieder dient op 31 mei van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de doorstroomtoets wordt afgenomen een aanvraag in bij het College voor toetsen en examens tot erkenning of vaststelling van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet College voor toetsen en examens. 2. Een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, die eerder dan 31 mei wordt ingediend bij het College voor toetsen en examens wordt beschouwd als een aanvraag ingediend op 31 mei. 3. In de aanvraag toont de toetsaanbieder aan dat de doorstroomtoets voldoet aan de kenmerken genoemd in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT