Besluit elektronische deponering handelsregister

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 april 2016, houdende regels in verband met de deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Besluit elektronische deponering handelsregister)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 februari 2016, nr. WJZ / 16020769; Gelet op artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2016, nr. W15.16.0028/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 april 2016, nr. WJZ / 16051186; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:boekjaar:

boekjaar als bedoeld in artikel 10a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;SBR:

Standard Business Reporting, een nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages waarmee door middel van een gemeenschappelijke rapportagetaal gegevens eenmalig op een gestandaardiseerde wijze worden vastgelegd waardoor zij eenvoudig hergebruikt kunnen worden voor verschillende rapportages; uitgevende instelling:

uitgevende instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2
 1. Een rechtspersoon waarop artikel 395a, eerste lid, of 396, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, deponeert de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR, te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016. 2. Een rechtspersoon waarop artikel 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, deponeert de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR, te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing op de bescheiden die op grond van artikel 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister gedeponeerd worden.

Artikel 4
Artikel 2

is niet van toepassing op:a. een rechtspersoon die onder de reikwijdte van paragraaf 4.3.4 van het Handelsregisterbesluit 2008 valt; b. een uitgevende instelling, of c. een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verbonden is, indien het hoofd van deze groep: 1°. een rechtspersoon is die geen rechtspersoon is als bedoeld in de artikelen 395a, eerste lid, 396, eerste lid, of 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of 2°. een uitgevende instelling is.

Artikel 5
 1. De Kamer van Koophandel stelt een online service zelf deponeren jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die het mogelijk maakt de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR bij het handelsregister te deponeren. 2. De Kamer van Koophandel stelt een online service opstellen jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die gebruikt kan worden voor het opstellen van de bescheiden, bedoeld in artikel 3, met uitzondering van de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor verdere verwerking via SBR.

Artikel 6

Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid van artikel 5 vervallen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische deponering handelsregister.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 14 april 2016Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vijfentwintigste april 2016 De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Doel en aanleiding

   Rechtspersonen waarop Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zijn verplicht te voldoen aan wettelijke voorschriften inzake het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige hieraan toe te voegen gegevens (hierna wordt voornamelijk enkel gesproken over de jaarrekening, waaronder ook het jaarverslag en de overige daaraan toe te voegen gegevens kunnen vallen).

   Met de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Stb. 2015, 505) is het proces in gang gezet om het beginsel van nevenschikking – vrije keuze voor het gebruik van de papieren weg of een opengestelde elektronische weg – voor het deponeren van de jaarrekening in het handelsregister af te schaffen. In artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007 is namelijk een basis opgenomen voor verplichte deponering langs elektronische weg op een bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze. Dit besluit schrijft de wijze voor waarop deponering langs elektronische weg geschiedt, door welke groepen rechtspersonen, en geeft eveneens aan welke bescheiden langs elektronische weg gedeponeerd dienen te worden.

   De inhoud van dit besluit en de achtergrond daarvan is reeds uitvoerig beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2015/2016, 34 262, nr. 3).

   In een tijd waarin bedrijfsadministraties steeds meer gebruik maken van elektronische boekhoudsystemen, mag van bedrijven worden verlangd dat zij de jaarrekening langs elektronische weg naar de Kamer van Koophandel verzenden. Gegevens kunnen tegenwoordig elektronisch worden bewerkt op zodanige wijze dat met dezelfde gegevens automatisch verschillende soorten rapportages kunnen worden samengesteld en verzonden die ieder een ander doel dienen. Ondernemersorganisaties hechten ook sterk aan het principe van verplichte deponering van de jaarrekening in een gestructureerd elektronisch formaat. Teneinde de voordelen van deze wijze van aanlevering zoveel mogelijk te benutten, is het overheidsbeleid om voor massale, jaarlijks terugkerende processen toe te werken naar breed gebruik van een uniforme standaard: Standard Business Reporting (hierna: SBR). Dit is een methodiek die gebruik maakt van open standaarden op basis waarvan leveranciers van softwarepakketten hun producten kunnen aanbieden.

   Het elektronisch op gestandaardiseerde wijze deponeren van de jaarrekening op basis van SBR is op vrijwillige basis reeds enkele jaren mogelijk voor rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de categorie kleine rechtspersonen. Daarbij zijn in de loop der jaren allerlei initiatieven ontwikkeld die het gebruik van SBR beogen te bevorderen (zie paragraaf 5.1 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel) Door al dit soort inspanningen neemt het aantal via SBR gedeponeerde jaarrekeningen inmiddels beduidend toe. In 2013 werd circa 4% van alle jaarrekeningen via SBR gedeponeerd in het handelsregister, in 2014 circa 12% en in 2015 circa 21%. Tegelijkertijd is SBR niet in alle (software)producten, noch bij alle partijen (vooral intermediairs en ondernemers) structureel verankerd, waardoor er in de praktijk nog geen sprake is van grootschalig gebruik. Een belangrijke drempel voor grootschalig gebruik is gelegen in de kosten voor de ontwikkeling en aanschaf van geschikte programmatuur. Investeringen in de ontwikkeling van financiële software blijven nu nog te vaak achterwege doordat er bij leveranciers onvoldoende zekerheid is dat ondernemers die software inderdaad grootschalig zullen afnemen. De keuze van SBR als overheidsstandaard dient zodanig duidelijk en eenduidig te zijn dat dit tot voldoende waarborgen voor toepassing leidt, waardoor van de voordelen van SBR optimaal geprofiteerd kan worden.

   Elk jaar zijn ondernemingen tijd en geld kwijt het opstellen en controleren van de jaarrekening. Ook de Kamer van Koophandel wordt jaarlijks met (hoge) verwerkingskosten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT